BŘEČKA, T. Zhodnocení přípravy a průběhu auditu vybrané akciové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámil v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná případně i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce s určitými výhradami, uvedenými u hodnocení jednotlivých aspektů zpracování. Proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením C– dobře a do rozpravy navrhuji následující otázku: Rozpracujte podrobněji tabulku č. 8 a prezentujte ji při obhajobě diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Studentovi se podařilo základní cíle stanovené zadáním dobře naplnit, zadané zpracování návrhu na efektivní přípravu na audit zůstalo jen stručně naznačeno.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Interpretace dílčích výsledků zpracované analýzy je na dobré úrovni, nepromítla se však do navazující části, kde mělo následovat podrobné navržení jednotlivých přípravných fází k přípravě auditu i jeho vlastního průběhu.
Praktická využitelnost výsledků D Právě k již výše uvedenému omezenému zpracování návrhu je diskutabilní, zda výsledky mohou mít pro analyzovanou firmy praktické využití.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Celkové uspořádání práce je logické, vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečné diplomové práce. V některých částech je zřetelný předěl mezi texty převzatými z literatury a vlastním vyjadřování v odborném jazyce. Hovorový styl používaný na mnoha místech v celé práci by se hodil píše do popularizujícího článku než do odborného textu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Analýza zadaných zdrojů byla provedena, citace odpovídají odborným požadavkům. V teoretická i praktické části je zpracováno nadstandardní množství zdrojů, autor se snažil pojmout téma skutečně komplexně. V důsledku toho je práce v mnoha pasážích příliš heslovitá, text není dostatečně provázaný v jeden celek.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Červenka, Michal

Teoretickou část práce zpracoval diplomant pečlivě a zcela dostatečně. Drobnou výtkou by pouze mohly být pasáže mnoha stránkového textu bez grafického proložení, které vždy dokáže publikaci oživit, a posuzovatelé mají prostor si získané informace dát lépe do kontextu sdělení autora. V praktické části se autor věnuje dle zadání například oblastem výběru auditora, přípravě auditu nebo průběhu auditu ve kterých popisuje reálný obraz těchto činností v Kovárně VIVA, a.s. V rámci praktické části dokázal postihnout hlavní činnosti a v rámci své práce zaznamenat. Průměrné hodnocení práce je zvoleno z toho důvodu, že student se problematice nevěnuje v dostatečné hloubce, na druhou stranu hlavní oblasti a vazby dokázal postihnout. Mírně lze taktéž vytknout, že student nenabízí žádné nové zásadní doporučení ať již pro společnost, akcionáře nebo společnost provádějící audit. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 142023