VYORÁLKOVÁ, P. Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Celkově lze považovat předloženou diplomovou práci za kvalitní podklad, který pomůže podniku zefektivnit úroveň aktivit v oblasti marketingových činností. Otázka 1: Vyjádřete předpokládané přínosy, vyplývající z realizace jednotlivých návrhů (ve finanční podobě). Otázka 2: Jakým způsobem chcete dosáhnout prominutí nákladů na pronájem místa na vybraných závodech?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomantka zpracovala diplomovou práci na velmi dobré úrovni. Vzhledem k jednotlivým návrhům práce a výslednému zhodnocení lze konstatovat, že diplomová práce dosáhla stanoveného hlavního cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený a popsaný postup odpovídá zadanému tématu. V úrovni naplnění jednotlivých metod jsou drobné rezervy, při jejichž dosažení by práce mohla nabýt mnohem vyšší úrovně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka zpracovala teoretickou část na vysoké úrovni a na základě těchto poznatků vypracovala potřebné analýzy, které jsou zpracované na velmi dobré úrovni. Vzhledem k výsledkům, vyplývajících z provedených analýz, obsahuje diplomová práce drobné nejasnosti v interpretaci dílčích závěrů. Tyto nejasnosti mají minimální vliv na uvedené návrhy.
Praktická využitelnost výsledků B Pro vybraný podnik představuje předložená diplomová práce kvalitní podklad pro vhodné nastavení analyzovaných procesů v oblasti marketingových činností, jejímž prostřednictvím je možné získat nové zákazníky a posilovat vztahy s těmi stávajícími.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z hlediska formálních požadavků obsahuje diplomová práce drobné chyby, které v celkovém měřítku nesnižují výslednou kvalitu. V rámci těchto drobných chyb lze uvést např. překlepy či místy větší vynechané řádky. I přes tyto nedostatky lze práci z formálního hlediska označit za adekvátní.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Kontrola diplomové práce v prostředí systému THESES zjistila 8 % shodu. Po manuální kontrole práce konstatuji, že ke shodě došlo převážně v teoretické části práce, a to u takových částí, které je velmi obtížné zformulovat v jiné podobě. U všech vymezených shod jsou uvedeny citace použitých zdrojů. Předloženou diplomovou práci považuji – i přes uvedenou shodu – za v zásadě originální dílo. Zvolené zdroje jsou na úrovni a odpovídají zadanému tématu. Citace uvedených zdrojů odpovídají požadavkům na VŠKP. Nicméně, v některých případech v analytické části jsou použity citace v nevhodné podobě.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žolcer, Michael

Diplomová práce „Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti“ si klade za cíl prostřednictvím analýzy marketingového mixu 4P, rozšířit povědomí o společnosti Bontcycling.cz, která importuje cyklistické tretry z Hong Kongu na český B2C. Teoretická část práce má logickou skladbu, má jasnou a srozumitelnou strukturu dávající dostatečný teoretický základ pro aplikaci. Těžiště druhé části práce je zaměřeno na analýzu aktuálního stavu společnosti v oblasti marketingového mixu 4P a současně v průzkumu zákaznických preferencí v této oblasti 4P. Využité poznatky z těchto dvou analýz autorka použila k vytvoření konkrétních návrhů na změnu zaměření firmy, vč. vyčíslení předpokládaných nákladů na jednotlivá opatření, které by bylo nutné vynaložit na jejich zavedení, a časového harmonogramu zahájení prací na jejich uvedení do reálného života společnosti. Nechybí ani názorné ukázky, fotografie a nákresy. Vedle vyhodnocení závěrů z provedeného průzkumu zákaznických preferenci považuji za velmi zdařilou a pro podnikatele významnou také část práce 2.5 Porterův model pěti konkurenčních sil - Vliv stávající konkurence (str.58-64), kterou autorka zanalyzovala vliv stávající konkurence na českém trhu se sportovním vybavením. Práce splňuje nejen svůj cíl, ale i představy podnikatele, kam by mohl směřovat své aktivity nejen ke zviditelnění své firmy u potenciálních zákazníků, ale i posunout jeho podnikání na vyšší úroveň. K dokonalosti ještě chybí vyčíslení předpokládaných výnosů jednotlivých navržených opatření, ale to by bylo nad rámec tématu a rozsah této práce. Práce naplňuje stanovené cíle a zadání v plném rozsahu, doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142907