SKŘIVÁNKOVÁ, M. Návrh marketingového mixu vybraného podniku na trhu v Polsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce představuje kvalitní podklad, který pomůže podniku zefektivnit vlastní podnikové aktivity a vytvořit adekvátní prostor a rezervy pro další rozvoj při expanzi do zahraničí. Otázka: Vysvětlete stupnici PLATO, kterou používáte v kapitole 3.9.2.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomová práce naplňuje stanovený cíl na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Drobné výtky mám k naplňování stanovených teoretických rámců v provedené analytické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka zpracovala teoretickou část na vysoké úrovni a na základě těchto poznatků vypracovala potřebné analýzy, které jsou zpracované na velmi dobré úrovni. Vzhledem k výsledkům, vyplývajících z provedených analýz, obsahuje diplomová práce drobné nejasnosti v interpretaci dílčích závěrů. Tyto nejasnosti mají minimální vliv na uvedené návrhy.
Praktická využitelnost výsledků C Jednotlivé návrhy lze považovat za vhodné a relevantní pro vstup vybraného podniku na polský trh. Specifikace cílového segmentu pro zacílení je však popsána velmi široce, což je proti principu efektivnosti a účinnosti. Diplomantka uvádí náklady na jejich realizaci, avšak v dílčích popisech návrhů neuvádí informaci o očekávaných přínosech. Přínosy jsou uvedeny až v souhrnné podobě v tabulce 36 (s. 120).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce má nesourodý formát obrazových objektů. Práce obsahuje řadu překlepů a gramatických chyb. Diplomantka používá ve formulaci nevhodně množné číslo, čímž je vyvoláván dojem více autorů.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Kontrola diplomové práce v prostředí systému THESES zjistila 20 % shodu. Po manuální kontrole práce konstatuji, že ke shodě došlo převážně v teoretické části práce, a to u takových částí, které je velmi obtížné zformulovat v jiné podobě. U všech vymezených shod jsou uvedeny citace použitých zdrojů. Předloženou diplomovou práci považuji – i přes vysokou předpokládanou shodu – za v zásadě originální dílo. Zvolené zdroje jsou na úrovni a odpovídají zadanému tématu. Citace uvedených zdrojů odpovídají požadavkům na VŠKP. Za nevhodné považuji používání zdroje "interní zdroj".
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

Předložená práce se zabývá velice zajímavou problematikou. Autorka v ní prokazuje svoje schopnosti využívat získané informace (jak z teorie, tak z analytické části) pro nastavení vhodných návrhů. Samotné předložené návrhy autorka velice vhodně doplnila o ilustrativní obrázky. Návrhy vycházejí z analýz a znalosti dané problematiky. Výstupy práce lze označit za prakticky využitelné a pro analyzovanou společnost přínosné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Výstupy práce směřují k cílům nastaveným v zadání práce. Cíl v zadání a cíl v práci se ne zcela shodují, ale to nemá vliv na následné řešení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka zvolila vhodný postup řešení a vhodně využila adekvátních metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich adekvátní závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou prakticky využitelné, ať už v podobě výstupů z analýz, tak i pro předložené, realizovatelná návrhy.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce vychází ze standardní struktury. Autorka využívá adekvátní terminologie. V práci se občas objevují drobné překlepy.
Práce s informačními zdroji B Práce obsahuje velké množství adekvátních zdrojů informací. Některé z citací v analytické a návrhové části pak nejsou zcela přesné (vlastní zpracování, u kterého je zřejmé, že z něčeho vychází).
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 142974