NOVÁKOVÁ, A. Rozvoj obchodních aktivit pro firmu realizující stínící techniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce splnila cíle, autorka provedla dle standardního způsobu věr metod i postupu, které na dobré úrovni aplikovala, i když bez většího kritického zhodnocení a argumentace. Návrhy mají reálný podklad, včetně ekonomického zdhonocení. 1. Které z návrhu firma bude realizovat nebo již realizovala?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly splněny an dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka použila standardní postupy i metody, které vcelku adekvátně použila.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka projevila schopnost interpretovat dosažené výsledky na dobré úrovni, a vyvozovat z nich závěry. Analýzy provedla bez hlubšího kritického zhodnocení, a argumentace.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky mají potenciál pro praktické využití. Uveďte, do jaké míry budou výsledky aplikované firmou?
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Formální úprava, spořádání vyhovuje požadavkům. Jazykové a odborné provedení práce je na dobré úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce s informačními zdroji a citace jsou na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Milichovský, František

Předložená diplomová práce je na velmi slabé úrovni s celou řadou nedostatků, ať již po obsahové stránce nebo po stránce formátové. Celkově dosahuje diplomová práce lehce podprůměrné úrovně, která se vyžaduje u VŠKP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Diplomantka vypracovala diplomovou práci vzhledem ke stanoveným cílům na standardní úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup zpracování diplomové práce lze považovat za adekvátní vzhledem ke zvolenému tématu práce. Zvolené metody odpovídají tématu, ale jejich pořadí v analytické části je problematické. Nelze zpracovávat analýzu vnějšího prostředí bez specifikace vybraného produktu(ů) v podobě marketingového mixu a segmentace trhu. Segmentace trhu je uvedena až po provedené analýze vnějšího obecného prostředí (kap. 3.5.2), kde postrádám přesnější specifikaci cílového zákazníka. Vzhledem k této nespecifikaci je částečně obtížné zhodnotit další vypracované analýzy cílového trhu a také jednotlivých návrhů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Diplomantka provedla dotazníkové šetření, u něhož postrádám podrobnější popis šetření (kdy, kde, jak bylo řešeno a kdo se jej účastnil). Dosažené výsledky šetření lze pak považovat za relevantní. V případě provedené analýzy oborového prostředí (kap. 3.6) popisuje diplomantka jednotlivé konkurenty, ale již neuvádí, na jakém základě byli tito konkurenti stanoveni. Celá analýza by zasloužila podrobnější rozpracování. V případě provedené analýzy marketingového mixu je velmi rozsáhlý popis produktu, který však není příliš zohledněn v analýzách vnějšího prostředí podniku. Zpracovaná SWOT analýza pak obsahuje formulační chyby v kategorii příležitostí a hrozeb.
Praktická využitelnost výsledků C Jednotlivé návrhy lze považovat za adekvátní vzhledem ke stanovenému cíli diplomové práce. Určitý problém spatřuji v tom, že jednotlivé návrhy nejsou příliš podpořeny provedenou analytickou částí. Současně je v návrhové části nevhodně uvedena analýza PHM pro oblast distribuce, která by měla být umístěna v oblasti ekonomických faktorů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce obsahuje překlepy a drobné terminologické chyby. V případě použité terminologie a jazykové úrovně je dosaženo dobré shody se zadaným tématem.
Práce s informačními zdroji E V případě práce se zdroji je nevhodné využívat diplomové práce jako relevantní zdroj. K formátu použitých zdrojů mám drobné výhrady. Uvedení obrázků v teoretické části představuje formu přímé citace. V případě uvedení zdrojů však není naplněn formát přímé citace, jelikož není obsažen odkaz na stránku v knižní publikaci. Uvedené zdroje pro teoretickou část v zásadě odpovídají zvolenému tématu diplomové práce. Postrádám však relevantní zdroje pro analytickou část práce, kterou z tohoto hlediska považuji za mírně podprůměrnou. Některé citace, uvedené v analytické části, nejsou uvedeny v přehledu použitých zdrojů.
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 143018