ŠPERKA, V. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě návrhu dílčího systému pro telemarketingovou společnosti byl naplněn. Práce je orientována především na praktické řešení vybraných procesů společnosti se zaměřením na spolehlivost a bezpečnost dat s možností následných analýz. V samotné práci je patrný systematický a komplexní přístup k řešení dané problematiky, avšak v dílčích částech by práce mohla být zpracována detailněji a s vyšší provázaností k danému problému (např. strategická analýza). V některých částech je rovněž patrná autorova snaha o zestručnění, což může negativně ovlivnit celkový dojem (např. vzájemná provázanost dílčích částí - analýz a přístupu k řešení). Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice či jazykových nepřesnostech. Zpráce je zřejmá autorova orientace v dané problematice a systematický přístup při řešení komplexních problémů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kříž, Jiří

Cílem práce byl návrh a realizace dílčí části informačního systému telemarketingové firmy se zaměřením na proces objednávek, vyšší spolehlivost dat a možnost souhrnných analýz. Autor prokázal dobrou orientaci v problematice, oceňuji i návrhy pro řešení kybernetické bezpečnosti. Cíl práce byl splněn a práci doporučuji k obhajobě. Otázka: 1. V práci používáte několik metod strategických analýz (konkrétně 3). Jaké výstupy z těchto analýz byly relevantní pro Váš návrh?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 143249