BENÁČEK, F. Návrh zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Slaný, Martin

Předložená práce je zaměřená na problematiku automatizace navařovacího procesu na obecné tvarové plochy. Autor ve své práci řešil a vyřešil návrh a tvorbu prototypového standu pro simulaci navádění navařovací hlavice. Řešená problematika předpokládá multioborové znalosti, které si autor musel dostudovat nad rámec svých povinností. Autor se v práci zaměřil na popis, výběr a optimalizaci naváděcích strategií. Tyto strategie určené pro navádění navařovací hlavice jsou aktuálně programovány do PLC systému stroje, na kterém je aplikace uvažována a budou testovány pro následné využití. Výtku bych měl autorově vyjadřování v textu. Autor zjevně nemá dostačující znalost odborného názvosloví a některé pojmy jsou v práci uváděny odlišně od normativních, zažitých nebo používaných pojmů. Čtenář znalý problematiky se i přes tyto nedostatky dokáže v textu vcelku bez problému orientovat. Práci považuji za zdařilou a lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Diplomová práce na téma Návrh zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice je zaměřena na navržení zařízení, které bude korigovat dráhu svařovací hlavice při navařování materiálu Inconel 625 na danou tvarovou plochu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika svařování, dále je popsán postup navařování superslitin na membránové stěny. Nosnou částí práce je navržení skenovacího zařízení pro korekci dráhy svařovací hlavice. Diplomová práce se opírá o celkem 34 knižních a elektronických zdrojů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 136897