BENDA, D. Konstrukční návrh separátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lošák, Petr

David Benda přistupoval ke svému diplomovému projektu velice zodpovědně. Průběžné výsledky pravidelně konzultoval. Prokázal schopnost samostatně prostudovat danou problematiku a získané informace využít a přehledně prezentovat. Výsledná práce má, dle mého názoru, velmi vysokou úroveň a může velmi dobře posloužit jako manuál pro někoho, kdo se s danou problematikou teprve seznamuje. K přístupu studenta, ani k práci samotné nemám žádné kritické připomínky, práci hodnotím stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nekvasil, Richard

Diplomová práce svým zaměřením a obsahem splňuje všechny body zadání. Je rozdělena do devíti kapitol. V prvních dvou kapitolách je přehledně popsáno samotné zadání práce a formulace problému. Třetí kapitola je věnována přístupu mezinárodních norem k návrhu tlakových zařízení. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny postupy pro pevnostní návrh zařízení dle analytických vztahů a diskuse jednotlivých konstrukčních návrhů a jejich zásad. V páté kapitole jsou komentovány použité materiály pro jednotlivé komponenty zařízení. Šestá kapitola popisuje provedení detailní MKP analýzy separátoru včetně způsobu posouzení dle příslušných norem. Šestá kapitola uvádí výsledky citlivostní analýzy a sedmá kapitola postup při posouzení vybraných míst na únavové poškození. Devátá kapitola popisuje obsah zpracované výrobní dokumentace separátoru. Závěr práce je věnován celkovému souhrnu návrhu konstrukčního řešení aparátu. V přílohách jsou uvedeny další výsledky MKP analýz a výstupní soubor z komerčního programu pro návrh tlakových zařízení. Předloženou diplomovou práci hodnotím jako mimořádně zdařilou až excelentní. Způsob provedení práce považuji za zcela správný, velmi detailní až profesionální. Grafická úroveň práce je také na velmi vysoké úrovni. Práce byla srozumitelně a velmi přehledně napsána. Z práce je zřejmé, že student má poměrně rozsáhlé zkušenosti z praxe, neboť k těmto poznatkům nemohl dojít pouze studiem na vysoké škole. K práci nemám žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140585