JOHN, D. Návrh projektu marketingové akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autor si jako téma práce sám vybral projekt, vzhledem k jeho možnosti zapojit se do následné realizace. Jeho řešení v podobě řízení projektu plně odpovídá projektovému přístupu dle mezinárodního standardu IPMA. Teoretická část práce je stručná, ale obsahuje vše podstatné. Analytická část pak zdůvodňuje projekt ve vztahu k ostatním aktivitám a zařazuje jej do kontextu celého portfolia. Samotné škole pak přináší do budoucna vhodný metodický postup, který lze aplikovat i na jiné projekty. Otázka k obhajobě: Zdůvodněte, proč jste ředitele školy nezařadil na pozici manažera projektu a uveďte, kdo by jim měl tedy být?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vajda, Radim

Práce vystihuje problematiku pořádání akcí, které jsou v režii krajské příspěvkové organizace. Text je smysluplně řazen, práce používá i správnou terminologii danou Školským zákonem. Problematickou část, kterou v práci vidím, je v tom, že nastavené časové milníky jsou mimo časový rámec prezentačních akcí, kdy je škola v přímém kontaktu s žáky. Výhodou práce je, že dokáže věcně popsat současný stav pořádání akce příspěvkovou organizací a poukázat na její nevýhodnost. Práce je tak použitelná i v jiných institucích podobného typu a zaměření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142930