TIHLAŘÍKOVÁ, L. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě výběru a implementace nového IS pro malou obchodní firmu byl naplněn. Práce je orientována především na analýzu a výběr vhodného řešení dle požadavků společnosti a specifikaci následných požadavků pro přizpůsobení. V samotné práci je patrný systematický přístup k řešení dané problematiky, avšak v dílčích částech by práce mohla být zpracována detailněji a s vyšší provázaností k danému problému (např. shrnutí analýz a následné provázání s návrhy). V některých částech je rovněž patrná autorčina snaha o zestručnění, což může negativně ovlivnit celkový dojem (např. konceptuální návrhy datových struktur, ekonomické zhodnocení, testování apod.). Práce je zaměřena především na zdokumentování celého procesu výběru vhodného řešení, avšak v dílčích částech by mohla být detailnější. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, avšak lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice či jazykových nepřesnostech. Z práce je zřejmá autorčina orientace v dané problematice a systematický přístup při řešení problémů. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky k obhajobě: Jaký je aktuální vývoj v oblasti Vašich návrhů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

I přes malé nedostatky dobrá práce. Doplňující otázka: Patří náklady na návrh a implementaci do opakujících se nákladů (tab. 20, str. 71)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 142326