SPĚVÁKOVÁ, D. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Autorka práce průběžně a včas konzultovala tvorbu. Kontrola práce vykazuje vyšší procento shody, ale v žádné části nevykazuje podezřelé části. Práce je primárně zaměřena na vytvoření nové vnitropodnikové směrnice týkající se dlouhodobého majetku. Tuto oblast pokrývá v obsahu, který je legislativně stanoven a veškerou problematiku postihuje. Částečné negativum spatřuji v tom, že v rámci účtové třídy 0 - dlouhodobý majetek autorka nepoužívá analytickou evidenci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Autorka pomocí provedené finanční analýzy zhodnotila majetek společnosti. Na základě toho blíže zkoumala problematiku dlouhodobého majetku. V dílčích cílech si autorka stanovila za cíl "analýzu stávajících vnitropodnikových směrnic". Tuto analýzu skutečně provedla, ale v práci to představuje půl strany.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup práce odpovídá standardům, stejně jako metody, které autorka použila při vytvoření své bakalářské práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Analýza společnosti a její výsledky jsou interpretovány správně, stejně jako závěrečné rozhodnutí o aktualizaci směrnice týkající se dlouhodobého majetku.
Praktická využitelnost výsledků B Navrhované vytvoření směrnice naplňuje legislativní povinnosti účetních jednotek. Z možností, které jsou společnostem svěřeny jednoznačně vybírá vždy jednu variantu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce má logickou strukturu, kde je identifikován problém a je vytvořen návrh na jeho zlepšení. Jazyková úroveň a použitá terminologie je na přiměřené úrovni. Jako negativum spatřuji, že některé tabulky jsou rozděleny na dvě strany, přestože to není nutné.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Autorka práce používá primárně knižní publikace, které občas doplňuje elektronickými. Volba zdrojů a způsob použití je v pořádku.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ševčík, Ondřej

Autorka v rámci své práce naplnila svůj primární cíl, tedy sestavení vnitropodnikové směrnice pro účtování dlouhodobého majetku. Směrnice je vytvořena kvalitně a může být v budoucnu uplatněna pro potřeby naší společnosti. Práce je strukturována logicky, v souladu se zadáním. Použitá terminologie i odborná jazyková úroveň je na dobré úrovni. Stejně jako práce s informačními zdroji. V analytické části práci bych ocenil detailnější popis provedené analýzy současných vnitropodnikových směrnic naší společnosti, což byl i jeden z dílčích cílů autorky. Zvláště vzhledem ke zhodnocení současného stavu směrnic, které autorka ve své práci nabízí a které nevyznívá pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143203