MALOVANÁ, H. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Autorka práce průběžně a včas konzultovala tvorbu. Kontrola práce nevykazuje žádné podezřelé části. Práce je zaměřena na problematiku personální, kde aktualizuje směrnici, tak aby byla v souladu s aktuálně platnou legislativou. Celkově si myslím, že směrnice obsahuje veškerá ustanovení které jsou legislativně potřebné. Směrnice by více měla podtrhovat individualismus společnosti. Otázka k obhajobě: Jaké jsou skutečné mzdy řidičů ve společnosti? Práce totiž uvádí pouze výši zaručené mzdy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Autorka zhodnotila aktuální stav společnosti v oblasti personální. Identifikovala, že se jedná o rostoucí společnost. Směrnici postavila přesně dle toho co říká legislativa.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup práce odpovídá standardům, stejně jako metody, které autorka použila při vytvoření své bakalářské práce. U některých metod (např. dotazování) je otázkou, jak byly v práci použity.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka využila znalostí získaných během studia v oblasti personalistiky. Vytvoření směrnice je aktuální, protože společnost ve vnitropodnikové směrnici nereflektovala změny ve výpočtu mezd od roku 2021.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy jednoznačně pomáhají společnost, především s implementací ustanovení vyplývajících z novelizace zákona o dani z příjmů od roku 2021.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce poměrně podrobně rozebírá teoretická ustanovení. Problematika analýzy a návrhové části je v pořádku. V oblasti terminologické není práce stoprocentní, ale tento problém není nikterak zásadní.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Autorka používá elektronické i knižní publikace. V některých částech by bylo vhodnější větší propojení zdrojů.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bednářová, Markéta

Autorka práce prokázala teoretické i praktické znalosti z dané problematiky. Bakalářská práce je logicky provázána. Je použita vhodná terminologie. Výsledné návrhy je možné využít v praxi. Cíl práce byl splněn. Malé nedostatky vidím ve formálních náležitostech a v práci s informačními zdroji, ovšem tyto nedostatky nemají na kvalitu práce výrazný vliv. Celkově práci hodnotím dobře - C. Otázky k obhajobě: Kde vidíte největší problém společnosti v rámci systému odměňování? Myslíte, že společnost, když využije Vámi navrhnované směrnice, je schopná tento nedostatek úplně odstranit a nebo pouze částěčně?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cílem práce bylo vytvořit fungující vnitropodnikové směrnice, zabývající se problematikou odměňování zaměstnanců a mzdového řádu. Navrhovaná směrnice je vytvořena dle platné legislativy. Cíl práce považuji za splněný.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka práce zvolila vhodný postup řešení a vhodné metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Je vidět, že dané problematice rozumí.
Praktická využitelnost výsledků C Navrhovaná směrnice je využitelná v praxi a odpovídá aktuální legislativě.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Struktura práce je logicky provázána. Je využito odborné terminologie, i když občas to není stoprocentní. Malé nedostatky vidím ve formálních náležitostech práce, kdy je chyba u číslování jednotlivých nadpisů - u číslování se nepoužívají tečky. Další chyba je u číslování stran u příloh, které by se měly číslovat římskými číslicemi.
Práce s informačními zdroji D Zdroje jsou v práci uváděny číselnými odkazy, ovšem nejsou zde v pořadí, jakým jdou za sebou - což by mělo být. Nejsou ani dle abecedy. V práci je využito 23 zdrojů, což není mnoho.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 143204