HUDÁKOVÁ, K. Design MP3 přehrávače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zvonek, Miroslav

Hodnocení designérských kvalit práce řešení modelu: řešení modelu - D , úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - C, grafická úprava výkresů - C .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sládek, Josef

Pro design je důležité hodnocení i dalších designérských kvalit práce: řešení modelu – D, úroveň tvarové kultivace – C, barevnost navrženého designu – A a grafická úprava výkresů – B. Základní tvar je výrazně až ornamentálně zdramatizován plošným členěním (display, ovladače), což je u módního doplňku akceptovatelné. Tlačítek je možná zbytečně mnoho ve srovnání s jinými přehrávači, na druhé straně ale jejich tvar a rozmístění má svou logiku. Problematické může být deklarované využití při sportu (očekával bych spíše pevnou fixaci na ruce). U analýzy postrádám rozbor aktuální generace iPodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12930