GABRIEL, M. Zálohování a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Cílem práce bylo vypracování návrhu zálohování a datového úložiště na souborovém systému ZFS pro pokladní, účetní software a jiné soubory. Lze konstatovat, že autor se v problematice dobře orientuje, díl práce byl splněn a práci doporučuji k obhajobě. Otázka: 1. Zdůvodněte výběr serveru pro vaše řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čejka, Rudolf

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Z textu vyplývá, že realizace je zcela jistě funkční a autor se přitom musel seznámit s poměrně velkým množstvím různého SW. Na druhou stranu samotná práce nepůsobí příliš uceleně a věnuje se spíše jen vybraným detailům, a to v teoretické i v praktické části. Výjimkou nejsou obsahové chyby (vysvětlení JBOD jako RAID-0 concatenation, POSIX ACL jako unixová práva a FACL jako POSIX.1e ACL, 2 disky 1 TB v režimu RAID-5, když předtím je uvedeno, že minimální počet jsou 3, ...) ani pravopisné chyby (zejména čárky v souvětích).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143765