SOĽÁR, S. Výroba chladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

V bakalářské práci „Výroba chladu“ jsou v úvodu popsány základní metody výroby chladu a následně pak jejich aplikace v ČR a ve světě. V praktické části je ekonomicky zhodnocen provoz jednostupňové absorpční jednotky, který je porovnán s ideálním Carnotovým cyklem. V závěru práce je zmíněna česká a evropská legislativa. Práce přesáhla svým rozsahem požadavky na obecnou BP a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Práce v obecné části rešeržním způsobem zpracovává princip absorbčních zařízení a jejich současné uplatnění v Evropě. Výpočet absorbční chladicí jednotky byl proveden dle postupu v dostupné literatuře v porovnání s kompresorovým chladicím zařízením. Práce vzhledem k dosavadním znalostem autora splňuje požadované cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 62911