NOVÁČEK, J. Využití ultrazvukové techniky phased array pro nedestruktivní zkoušení nátrubku HRK u reaktoru VVER 440 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Juliš, Martin

Student Jan Nováček vypracoval svojí bakalářskou práci zaměřenou na problematiku nedestruktivního zkoušení nátrubku HRK u reaktoru VVER 440 v JE Dukovany pomocí ultrazvuku zcela samostatně. Téma práce bylo zvoleno v návaznosti na pracovní aktivity studenta v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a dosažené výsledky v podobě návrhu zkušebního systému včetně analýzy ovlivňujících parametrů a ověření zkušebního systému na zkušebních vzorcích tvoří experimentální část předložené bakalářské práce. Student při zpracování zadaného tématu dostatečně prokázal zodpovědný přístup, samostatnost a ze strany školitele tak bylo třeba jen několika málo formálních zásahů do předložené bakalářské práce. Seznam použitých literárních zdrojů svědčí o velmi dobré orientaci v zadaném tématu. Celkově hodnotím bakalářskou práci stupněm "A" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kusmič, David

Předložená bakalářská práce studenta Jana Nováčka je zaměřena na problematiku nedestruktivního zkoušení nátrubku HRK jaderném reaktoru VVER 440 ultrazvukovou metodou, konkrétně metodou Phased array. Bakalářská práce má rozsah 42 stran, obsahuje 55 obrázků a 3 tabulky. Bakalářská práce je logicky členěna do čtyř kapitol, ve kterých se postupně autor věnuje popisu jaderného reaktoru VVER 440, současnému stavu v oblasti zkoušení metodou Phased array a dále návrhu zkušebního systému. V poslední kapitole práce se věnuje ověření navrženého zkušebního systému. Navrženým zkušebním systémem provedl kontrolu rozhraní základního materiálu nátrubku HRK z oceli 22K s návarem ZIO-8 na třech etalonech s různě velkými uměle vytvořenými defekty. Tuto experimentální část správně vyhodnotil v závěru práce. Práce byla zpracována, bez chyb, ojedinělé překlepy nesnižují úroveň práce. Práci považuji za velmi kvalitní, s přímým dopadem do praxe. Autor při řešení své bakalářské práce získal cenné poznatky, které přehledně zdokumentoval a popsal, čímž prokázal schopnost řešit zadaný úkol a dosáhnout při řešení požadovaných výstupů. Vytýčené cíle bakalářské práce zcela naplnil. Konstatuji, že předložená bakalářské práce pana Jana Nováčka splňuje stanovené obsahové i formální nároky a jako oponent práce ji neshledávám plagiátem, ani mi není známo, že by se autor plagiátorství dopustil. Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 137115