KAŠPÁREK, J. Aplikace zvuk pohltivého materiálu v okolí válcového dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Řehák, Kamil

Diplomová práce pana Kašpárka je zaměřena na problematiku zvuk pohltivého materiálu, a to se zaměřením na aplikaci v okolí válcových dynamometrů. Ke zpracování diplomové práce pan Kašpárek přistupoval zodpovědně a pracoval na ni dle vhodně navrženého harmonogramu, pravidelně se účastnil konzultací, na které se připojoval, respektive docházel připraven. Student postupoval dle logicky zvolených kroků od získání dostatečného množství informací pro řešení daného úkolu, dále se věnoval přípravě výpočtových modelů a realizaci technických experimentů. Práce je psána přehledně a čtivě a je zpracována na dobré úrovni z hlediska stylistiky a grafické úrovně. Velmi pozitivně hodnotím počet numerických simulací, které student vyhodnotil, a snahu vyvozovat ze získaných informací závěry, či realizaci citlivostní studie za účelem získání většího přehledu. Absence znalosti přesného umístění jednotlivých komponent při technickém experimentu v bezdozvukové komoře negativně ovlivnila možnosti porovnání výsledků z obou přístupů. Při zpracování diplomové práce student prokázal schopnost aplikace nabytých znalostí pro řešení daného komplexního úkolu, při kterém si osvojil jak výpočtový přístup, tak i experimentální. Relevanci a množství použitých zdrojů považuji za dostatečný. Cíle diplomové práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Diplomová práce pana Kašpárka je zaměřena na využití zvuk-pohltivého materiálu v okolí válcových dynamometrů, přičemž je zadáno k řešení přistupovat jak pomocí výpočtového modelování, tak i technických experimentů. V úvodní části práce je v dostatečném rozsahu popsána nutná teorie, na kterou je plynule navázáno možnostmi experimentálního přístupu. Kladně hodnotím zpracování publikovaných studií včetně závěrečného shrnutí. Následně je již věnována pozornost praktické části, kdy je vždy nejprve řešen technický experiment a poté numerická simulace. Pozitivně hodnotím přístup studenta, kdy je pro hodnocení zvuk-pohltivého materiálu využito impedanční trubice, kde jsou na realizaci technického experimentu a přípravu vzorku kladeny nižší nároky. Jednotlivé kroky jsou dostatečně popsány. Vzhledem k velkým rozdílům výsledků z technického experimentu a numerické simulace se student snažil nalézt příčinu, respektive navrhnout způsob, jak by bylo možné dosáhnout srovnatelných výsledků. Bohužel i nadále nedosahují výsledky obou přístupů srovnatelných hodnot. Porovnání dosažených výsledků není z důvodu absence znalosti přesného umístění zdroje hluku a vnitřního mikrofonu možná. Student se však pokusil upravit umístění těchto komponent, a jejich vliv na dosažené výsledky je evidentní. Práce je psána přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, celkově je zpracována na velmi dobré úrovni s minimem nepřesných vyjádření, gramatických či stylistických chyb. Student v rámci zpracování předložené práce prokázal, že je schopen aplikovat znalosti nabyté během předcházejícího studia na řešení daného komplexního problému. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140190