ŠRENK, V. Návrh technologie pro řezání a gravírování rotačních polotovarů na CO2 Laseru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Slaný, Martin

Posuzovaná práce je zaměřena na problematiku značení, gravírování a řezání rotačních polotovarů. Řešené téma předpokládá znalosti a dovednosti z více odvětví, nejen z oblasti strojírenství. V tomto ohledu velice oceňuji jejího autora, který toto téma řešil komplexně, samostatně a z mého pohledu velmi invenčně. Na této práci dále oceňuji autorův praktický zájem o technologie využívané pro samotné řešení, jeho schopnost je vhodně aplikovat a následně kriticky vyhodnocovat jejich efektivitu využití. Autor v rámci konstrukce uvažoval několik alternativních řešení, která nesla známky inovativních návrhů a následně z nich dokázal vybrat ta, která jsou pro praktické využití nejvhodnější. Výsledkem práce je reálná použitelná rotační osa, která je svou univerzálností konkurenceschopná oproti dalším řešením dostupných na trhu. Autor v práci navazoval (aniž by to bylo uvedeno jinak než citací použité práce) na práci svého bratra, který v rámci kvalifikační vysokoškolské práce řešil a vyřešil návrh CO2 laserové řezačky. Z toho plyne autorova poznámka, že by bylo možné formou startupu tuto rotační osu komerčně vyrábět jako doplňkový produkt k Laseru - Goliáš. Předložené řešení má potenciál být tímto směrem komercializováno. Autor pracoval samostatně a problémy, které se při řešení práce vyskytly, pravidelně konzultoval. Závěry plynou ze samotného řešení a jsou logické. Práci považuji za velice zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s doporučeným hodnocením A- výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem technologie pro gravírování a řezání rotačních součástí na CO2 laseru. Rešerše je věnována hrubému přehledu nekonvenčních metod a zaměřuje se detailně na laserové metody. Autor podrobně popisuje fyzikální princip a typy laserů, podrobněji popisuje parametry CO2 laseru a vhodné materiály pro obrobek. V samostatné kapitole pak autor provádí průzkum trhu současných dostupných řešení, se kterými se můžeme setkat, popisuje je a hodnotí jejich možnosti. Praktická část práce je zaměřena na konstrukční návrh a realizaci rotační osy, kde kladně hodnotím autorův přístup k praktickému řešení. Autor předkládá přehledný postup návrhu konstrukce vlastního řešení, včetně popisu jednotlivých dílů, jejich výrobu a následnou montáž ve funkční přídavné zařízení. Na prototypu rotační osy autor provedl testy vybraných vzorků a metod a vyvozuje z nich patřičné závěry, se kterými vyslovuji souhlas. V poslední kapitole je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, kde jsou vyčísleny náklady na jednotlivé komponenty rotační osy, tak i soupis časové náročnosti na konstruktéra. Autor předkládá i návratnost investic v případě komerčního prodeje, což považuji za krok dobrým směrem, jelikož v navrhovaném řešení autora je obrovský potenciál. Předložená práce je zpracována na velmi dobré úrovni, stanovené cíle práce jsou splněny a proto ji doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140255