REPKA, M. Hodnocení rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabová, Kristýna

Diplomová práce se zabývá dnes stále aktuálnější problematikou a to hodnocením rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady. Analýza problémové situace prokazuje široký záběr diplomanta při snaze o prostudování dostupné literatury. Při zpracování této části student prokázal schopnost orientovat se v problematice. Praktická část byla zpracována na poslední chvíli, což se odráží na její kvalitě. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením rizik nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cílem diplomové práce bylo zmapovat současnou situaci nakládání se stavebními odpady a zhodnotit vybraná rizika spojená s nakládáním se stavebními odpady. Teoretická část práce je zpracována komplexně. Praktická část popisuje rizika pomocí vybraných metod. Student nezvolil oblasti hodnocení rizik příliš vhodně, což se odráží na výsledcích práce. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití D
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 135667