FUKAN, M. Měření a hodnocení výkonnosti podniku pomocí benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kruntorádová, Markéta

Zaměřením jde o závěrečnou práci na běžné téma. Autor využívá při jeho zpracování obecně známých metod a postupů. Při jeho řešení prokázal teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce je srozumitelná. Výsledky je možné využít v dané společnosti. Závěrečná práce je zpracovaná standardním způsobem. Obsahuje nedostatky hlavně z důvodu chybějící SWOT analýzy, zpracovaná je pouze SWOT matice, v ne zcela přesné aplikaci směrnice č.1_2019 přílohy č. 2B projevující se v nedostatečném citování použitých zdrojů a ve formálních náležitostech, které však neovlivňují výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139504