KUBÍK, M. Návrh testovacího standu pro stanovení provozních parametrů magnetického hřídelového těsnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Roupec, Jakub

Magnetické těsnění by mohlo řešit problém s abrazivitou MR kapalin a pokud by toto těsnění splňovalo požadavky, mohlo by být aplikováno do MR spojek a tlumičů. Na světě existuje málo prací a aplikací, které používají jako médium právě MR kapalinu. Jedná se tedy o nové téma, se kterým jsem nepřišel do styku, ani není aktuálním tématem v oblasti bádání MR kapalin. Práce studenta tedy vyžadovala rozsáhlou teoretickou a rešeršní přípravu, kterou provedl velice dobře. Dále bylo nutné vhodně navrhnout MR uzel, aby mohly být veškeré provozní parametry vztaženy k přesně vypočtené indukci, kterou nelze s MR kapalinou měřit. Funkce těsnění je totiž primárně závislá na indukci. Tomu se student věnoval velice intenzivně a pečlivě a odladil model, který se od naměřených výsledků se vzduchovou mezerou liší pouze o 4%. Je tedy na místě se domnívat, že simulace s aplikovanou MR kapalinou (vyšší permeabilita než vzduch) ukáže správné hodnoty indukce v MR štěrbině. Návrh celého standu je pouze virtuální. Zde mám výtku ke studentovi, protože během procesu navrhování bylo vygenerováno daleko více variant než je nakonec uvedeno v závěrečné práci. Doufám, že student bude v řešení této problematiky dále pokračovat v doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čížek, Petr

Práce vychází z výborné rešerše dosavadních znalostí, je zaměřena na uplatnění znalostí v reálné praxi. Kombinuje výsledky experimentálního měřeníe se simulacemi, přináší tak praktické výsledky jakož i doporučení pro efektivní hodnocení konstrukčního provedení pomocí FEA. Svým zaměřením na zkoušení dílů založených na novém principu je dobrou demonstrací schopností diplomanta přispět k vývoji moderních konstrukcí. Práce je zpracovaná formálně správně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62944