SMEJKAL, M. Rekonstrukce počítačové sítě pro firmu Eltes s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Doplňující otázky: 1. Jak bude do rozvaděčů přiveden a zakončen přívod od poskytovatele internetu? 2. Jak by vypadalo propojení rozvaděčů, pokud by bylo v budoucnu potřeba?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Evják, Rostislav

Cílem bakalářské práce Martina Smejkala byl návrh rekonstrukce počítačové sítě pro firmu Eltes spol. s r.o. Šumperk. V úvodu práce autor se znalostí věci analyzuje současný stav a v kapitole 1.5 Shrnutí vyvozuje logické důvody vyplývající z této analýzy pro návrh a realizaci nové počítačové sítě. Teoretická část práce je zpracována přesně v rozsahu potřebném pro samotný praktický návrh. Pouze popis teoretických východisek mohl podle mého mínění, kvůli širším souvislostem, zahrnovat i některá další témata. Chybí mi např. zmínka o síťovém modelu TCP/IP vs. OSI, architektuře klient-server a také o adresování jednotlivých zařízení v síti a topologii směrování. Protože je v návrhu sítě zmíněn požadavek na WiFi přístup, mohla teoretická část práce v kapitole 2.2.4 popsat pro úplnost také zabezpečení a autentifikaci v bezdrátových sítích. Naproti tomu teoretická část práce týkající se PoE (Power over Ethernet) je zpracována sice stručně, ale výstižně a jasně. K samotnému praktickému řešení nemám zásadní připomínky, zadání práce ze strany investora bylo splněno. Dokumentace sice nesplňuje všechny náležitosti prováděcího projektu, ale to určitě není účelem bakalářské práce. Autor prokázal velmi dobrou orientaci v technické dokumentaci, jejíž část musel sám zpracovat. Úroveň vlastního textu práce, jakož i příloh, je velmi dobrá a po formální stránce nemám vůči této bakalářské práci žádné zásadní výhrady. I když v souladu se zadáním nepředstavuje práce svým rozsahem náročný technický problém, lze očekávat, že autor je schopen řešit i složitější úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 62968