GVIZD, M. Elektrojiskrové drátové řezání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce pojednává o problematice nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. V obsáhlém teoretickém úvodu jsou shrnuty základní poznatky týkající se fyzikálního principu elektroeroze a technologických možností této nekonvenční metody. V experimentální části práce byly zhotoveny vzorky a následně proměřeny dle metodiky respektující specifickou technologii elektroerozivního drátového řezání. Naměřené hodnoty byly dále statisticky zpracovány. Důležitou kapitolou je diskuze, ve které jsou uvedeny možné příčiny horších výsledků obrábění na stroji AGIECUT 200, které jsou pro stroje firmy AGIE netypické. Autor bakalářské práce prokázal teoretickou i praktickou znalost problematiky elektroerozivního drátového řezání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Bakalářská práce je velmi zdařilá také proto, že student využil spolupráce s firmou VN – Ú, s.r.o., která mu umožnila provedené experimentů a následné vyhodnocení což považuji za stěžejní část práce. Vyhodnocení experimentu je provedeno přehledně, pouze označení tabulky má být umístěno nad ní. Chybné je i číslování obrázků a jejich kvalita je v mnoha případech nedostatečná. Celkově však práce poukazuje na pečlivost a snahu studenta a také jeho velký zájem o danou problematiku. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 61707