DOČEKAL, M. Filtr pro oplachování mikrosít [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brandejs, Jan

Práce se zabývá konstrukcí filtru pro oplachovou vodu bubnových a diskových filtrů s výměnnou vložkou. Práce splňuje požadavky zadání. Moje připomínky: V textu práce i na výkresech je prohozen vstup znečistěné vody a výstup čisté vody (H1 a H2); Je kontrolována vnější nádoba na přetlak, ale filtrační koš ne, přestože při ucpání filtrační vložky k tomu může dojít; Nejsou používány veličinové rovnice, označení použitých veličin je nepřehledné, rovněž seznam použitých veličin není přehledný; Na výkresech je používáno logo ÚK, ale dokumentace neodpovídá našim zvyklostem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Svoboda, Pavel

Bakalářská práce je vypracována na vcelku přijatelné úrovni. Zejména současný stav řešené problematiky a jeho analýza mohl být pojat šířeji. Předepsaný nerezový materiál je v seznamu položek jiný než v textové části práce. V práci se vyskytují nedostatky formálního charakteru, např. nesprávné použití veličinových rovnic, chybějící odkaz na zdroj ekonomického hodnocení, uvedení použitých grafů a tabulek v textu práce, nepřesná citace ČSN v seznamu literatury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 61678