KRATSCHMER, B. Akumulace elektrické energie z OEZ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce intenzivně konzultoval řešenou problematiku. Vlastní přínos a originalita řešení nedosáhla patřičného rozvinutí. Trochu nešťastně velkou část práce ponechal do týdnů těsně předcházejících odevzdání práce. Student dokázal aplikovat studiem získané poznatky na konkrétní úlohy. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Předložená závěrečná práce se zabývá možnostmi uložení elektrické energie z OZE pro pozdější použití. V úvodu práce se podrobná rešerše hodnotící jednotlivé možnosti akumulace - chemickou, elektrochemickou i mechanickou. Rešerše je zpracována přehledně, u některých kapitol chybí zhodnocení, závěry. Práce s literaturou je dobrá, jen v některých částech jsou dlouhé pasáže zpracovány pouze z jednoho zdroje. Na úvodní rešerši navazuje podrobný návrh systému tlakové akumulace - návrh technologie včetně ekonomického posouzení. Dobrou grafickou podobu kazí drobné překlepy a chyby (mezery před jednotkami °C a %). Chybí seznam použitých veličin. Práce splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 61613