GABRLÍK, J. Modifikace letounu EV-55 v kategorii CS/FAR 23 Commuter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

Diplomová práce byla vypracována po ročním (nebo delším )odkladu a vedení této DP jsem převzal až v závěru. Mohu však konstatovat , že současná úroveň je velmi dobrá, má dobrou strukturu i obsah a i jazyková a grafická úroveň je dobrá. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jebáček, Ivo

Diplomant se měl zabývat návrhem varianty letounu EV-55 až pro 19 cestujících. Po velmi krátkém úvodu následuje strohý popis některých částí navrhovaného letounu. Následuje odhad návrhových hmotností letounu, který se opírá o statistický rozbor uvedený v příloze. Statistický rozbor je velmi strohý bez jakéhokoliv komentáře. Samotný odhad max. vzletové hmotnosti je také velmi strohý a chybí zde přehledná tabulka výsledných hodnot. V další kapitole diplomant řeší poláru letounu. Tato kapitola je dost nepřehledná, zvláštností je definice polár pro rychlost Vmin a Vmax odvozenou ze statistického rozboru. Součinitel odporu výsledné poláry pak vychází velice nízký, pokud jej srovnáme s obdobnými typy letounů. Teprve poté následuje výpočet letové obálky letounu, která je graficky uvedena v příloze, ale mohla mít lepší popis a správnou terminologii (násobek zatížení, nikoliv přetížení). Následuje hmotnostní rozbor, jehož závěry nejsou příliš zřejmé a na výkres s naznačením jednotlivých hmot uvedených do výpočtu není žádný odkaz. V další kapitole je opět stroze komentován výpočet využitelného tahu a výkonu motoru s použitou vrtulí, avšak není jasné, jak a zda byly do využitelného tahu zahrnuty obě pohonné jednotky. V kapitole věnované výkonům letounu je výpočet délky vzletu a přistání, avšak výsledek 453m pro vzlet a 617m pro přistání je nepravděpodobný. Další výkony letounu nejsou v práci stanoveny a následuje výpočet základních vlastností letounu. Lze říci, že diplomová práce splňuje požadavky zadání ve všech bodech, vyjma srovnání provozních nákladů. Je však psána značně nepřehledně a nesrozumitelně a často chybí vlastní závěry diplomanta. Mnoho výsledků výpočtů také působí nevěrohodně. Vzhledem k dostatečnému množství literatury k dané problematice by diplomová práce měla obsahovat větší množství informací a vlastní přínos diplomant. Rovněž grafická část práce je na nízké úrovni, prakticky v celé práci se neobjevují názorné obrázky a číslování i odkazy na tabulky nebo grafy v přílohách jsou chaotické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 61606