RŮŽIČKA, J. Přizpůsobení ohřívatelného tribometrického nástroje pro sériové zkoušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student dostatečně splnil zadání DP. Kvalita práce je úměrná množství času, které student věnoval na její vypracování a konzultaci dosažených výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Drossel, Welf-Guntram

Navrhovaná známka

eVSKP id 61623