ZEMAN, K. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o standardně zpracovanou práci na obvyklé téma. Tím práce není nijak inovativní, jsou využity obecně platné a známé metody. Teoretické portfolio není takto zpracovanou prací nijak rozšířeno. Autor čerpá z běžných informačních zdrojů, pro zpracování nepoužívá vědecké články a příspěvky z konferencí. Hlavní přínos práce ale spatřuji v jejím praktickém využití. Návrhová část je velice obsáhlá, jednoznačně dokumentuje schopnost autora čelit běžným manažerským problémům a inženýrským přístupem je řešit. Kritické zhodnocení návrhové části je přítomno, jako další aspekt je nutno uvést to, že některé návrhy se již realizují. Formální stránka práce je standardní, přesto se autor dopustil drobných překlepů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bureš, Miroslav

Výše uvedená diplomová práce (dále DP) detailně analyzuje finanční situaci společnosti ZLKL, s.r.o. Loštice, kterou diplomant velmi dobře zná. I v předloženém textu se lze dočíst, že p. Zeman je dlouholetým dříve brigádníkem, nyní zaměstnancem ZLKL, ve funkci vedoucího výroby. Z celé DP je cítit, že diplomant je s řešenou problematikou úzce spjat každodenní praxí, což hodnotím víc než pozitivně. Na druhé straně se dokázal vyrovnat s „citovou vazbou“ ke svému zaměstnavateli a situaci podniku hodnotí objektivně. Předkládané analytické závěry jsou neutrální a mají reálnou vypovídající hodnotu. Jsou tedy velmi dobře použitelné pro další rozhodování o řešení výroby v ZLKL a tvoří dobrý základ pro budoucí strategické rozhodování. Kapitoly 1 a 2 popisují vývoj společnosti k dnešnímu dni. Finanční analýza kap. 2 je provedena velmi detailně, někdy má nezaujatý čtenář pocit, že pro pochopení výchozí finanční situace podniku není ani tolika detailních analýz třeba. Právě zde je zřejmé, v pozitivním smyslu, že pro diplomanta nešlo o sepsání DP, ale analytické shromáždění podkladů pro objektivní rozhodnutí o budoucím směrování společnosti. Kapitola 2.7 závěr finanční analýzy reálně popisuje chyby, kterých se ve společnosti při svém růstu dopustili a stanovuje cíle pro budoucí zlepšení. Při té příležitosti nemohu opomenout jedinou výtku ke strategii společnosti: Projekt vozítka Elbee pro tělesně postižené je v textu několikrát zmiňována. Nejsem ztotožněn s argumentem diplomanta, str. 31., že tento projekt lze separovat od DP, jakoby neexistoval, neboť finančně od r. 2010 Rozvahu a výsledovku a CF ovlivňovat musel. Otázka životaschopnosti tohoto projektu zcela jistě není předmětem této DP. Na toto téma by mohla vzniknout samostatná DP o analýze marketingových dat pro zadání projektu Elbee. Já sám jsem pesimistou ohledně jejich eventuálních výsledků. Možná větší pozornost mohl diplomant věnovat dopadu neúspěšného projektu Vectrix na finanční data společnosti. Analýza neúspěchu je pro managerské řízení stejně důležitá, jako analýza úspěchu. S návrhy na opatření ke zlepšení v kap. 3 se diplomant vyrovnal stejně zdárně jak s popisem stávajícího stavu. Opatření realizovaná za poslední 2 roky jsou analýzou obou stran výsledovky i rozvahou doložena jako účinná – efektivní. V kap. 3.2 se autor projevil jako fundovaný vedoucí výroby, který ovládá řízení výroby do detailu a v souvislostech. Nasazeným opatření nelze nic vytknout. Za hledání inspirace pro další rozvoj ZLKL je třeba diplomanta pochválit. Z formálního pohledu předložená práce splňuje všechny parametry na DP kladené. Práce je členěna logicky – přehledně. Eventuální menší množství detailních tabulek nahrazené grafickými výstupy by práci udělala čtivější. Chápu však, že tabulky nebyly vytvořeny pouze pro účely DP, ale slouží jako pracovní nástroj pro diplomanta – vedoucího výroby v jedné osobě. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, několik málo překlepů nebudu komentovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 61620