ČECHMANEKOVÁ, S. Cenová mapa obvyklého nájemného nebytových prostor ve vybraných lokalitách města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kosová, Jaroslava

Studentka vypracovala diplomovou práci v souladu se zadáním. V teoretické části definovala pojmy související s danou problematikou, uvedla funkce, které by měla cenová mapa plnit a uvedla metodologii tvorby cenové mapy. V praktické části shromáždila, utřídila a vyhodnotila údaje o pronajímaných nebytových objektech ve vybraných městských částech Brna a sestavila přehlednou databázi, ze které vycházela při tvorbě cenové mapy. Údaje o pronajímaných objektech vhodně doplnila grafickým porovnáním. Práce je přehledně uspořádána a splňuje požadavky na tento typ práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě,

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomová práce je zpracována dle zadání a na požadované úrovni.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je vypracována v dostatečném rozsahu, jsou v ní vysvětleny základní pojmy týkající se dané problematiky a metodika tvorby cenových map.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování podkladů a vytvoření databáze je velmi dobré, na základě porovnání a vyhodnocení údajů z databáze určila studentka parametry fiktivního standardního objektu a koeficienty odlišnosti pro úpravu ceny nájmu. Porovnání údajů z databáze vhodně doplnila grafickým znázorněním.
Odborná úroveň diplomové práce C Diplomová práce je na dobré odborné úrovni, pouze u tabulek s koeficienty odlišnosti je trochu nelogické jejich barevné vyjádření a chybí jejich využití při tvorbě cenové mapy.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práci je možné využít k praktickému použití pro stanovení nájmu nebytového prostoru, případně pro vyhledání vhodné lokality při hledání pronájmu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Studentka pro svou práci využila vhodné podklady a všechny zdroje uvedla.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání a zejména grafická úroveň práce je výborná, malým nedostatkem je uspořádání tabulek s uvedením počtu jednotlivých typů objektů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jachan, Tomáš

Studentka v diplomové práci splnila cíle uvedené v zadání. Práce obsahuje výborně tématicky zpracovanou teoretickou část. Nedostatkem je uvedení nestandardizovaných údajů v cenové mapě. Nájemné tak není ve výsledku srovnatelné. Jinak je práce pečlivě a kvalitně zpracována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka vypracovala diplomovou práci v souladu se zadáním, splnila všechny úkoly uvedené v charakteristice problematiky práce.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A K řešení byla využita porovnávací metoda, která je pro zadaný úkol nejvhodnější. Principy a postupy metody byly řádně popsány v teoretické části práce. Data byla vhodně zpracována v programu Excel.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Práce používá pouze standardní postupy řešení. V rámci zpracování dat bych upřednostnil větší automatizaci postupů.
Obtížnost a správnost řešení D Řešení práce není plnohodnotné. Prezentované nájemné nebylo v práci standardizováno, ač byl v práci určen standard nemovitostí i index odlišnosti. V cenové mapě jsou tak uvedeny údaje, které nejsou vzájemně srovnatelné. Index odlišnosti byl určen průměrem z jednotlivých koeficientů odlišnosti, ač obvykle bývá ve znalecké praxi určen jejich násobením.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Pro využití je diplomová práce přínosná, zabývá se dosud nezpracovaným tématem.
Odborná jazyková úroveň A Po jazykové stránce je diplomová práce na odborné úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Grafická a písemná úprava diplomové práce je výborná, v práci se vyskytuje množství přehledných tabulek a názorných grafů.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 48927