HLADÍK, J. Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Szendiuch, Ivan

Předložená disertační práce na téma "Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků" je navázána na výzkumné projekty firmy Solartec s.r.o., která je orientována na výrobu a servis solárních panelů. Jedná se tedy o řešení problematiky s konkrétním výstupem, jehož přínosem je zlepšení technologických postupů a následně i parametrů v procesu výroby solárních článků. Pozitivní skutečností je to, že práce byla zpracována převážně na pracovišti zmíněné firmy a dílčí výsledky byly průběžně konzultovány s vedením technického sektoru, a také publikovány na konferencích. Ing. Hladíka znám již téměř 10 let a za tuto dobu jsem nabyl přesvědčení, že se jedná o odborníka, který je schopen věnovat maximální úsilí vědecké činnosti. Pozitivní je rovněž jeho schopnost skloubit teoretické znalosti podpořené studiem nových skutečností s praktickými dovednostmi včetně manuální zručnosti. To se projevilo například jeho schopností zkonstruovat laser pro vlastní potřebu, nebo zařízení pro depozici tixotropních materiálů atd. Na základě předložené práce, jeho pracovního zařazení v oblasti výzkumu, a také jeho osobního poznání jsem nabyl přesvědčení, že ing. Hladík je vhodným kandidátem pro udělení titulu PhD.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sládek, Petr

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Myslík, Vladimír

OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE Autor: Ing. Jiří Hladík – Vysoké učení technické v Brně Název: Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků. Oponent: Doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc. – VŠCHT v Praze. Předložená disertační práce se zabývá optimalizací struktury a postupů přípravy krystalických křemíkových solárních článků. Výzkum v této oblasti má mimořádný význam vzhledem k rostoucí spotřebě energie a potřebám masivního využití účinných alternativních zdrojů. Ing. Hladík předložil zajímavou disertační práci, v které optimalizuje technologické postupy přípravy solárních článků na základě analýzy vlastností, vyhledání podstatných parametrů, modelování a měření. Významnými kritérii používanými v práci jsou účinnosti článků, cena a dostupnost zdrojových materiálů. Téma disertační práce lze označit jako velmi aktuální. Významným aspektem práce je bezprostřední spolupráce s institucí zabývající se průmyslovou aplikací výsledků. Vlastní disertační práce obsahuje 108 stránek textu včetně obrázků, tabulek a přílohy. Práci lze rozdělit v podstatě na dvě části. V prvé části (str. 9-47) autor vymezuje oblast disertační práce. Vychází z rešerše literatury (45 citací) a uvádí přehled používaných technologických kroků. Jejich význam je posuzován z hlediska kvality i hlediska ceny článků. Jedná se například o proces leptání, vytváření nitridové masky, selektivní leptání oblastí kontaktů, selektivní deposice kovových vrstev, vytváření vodivých cest a pokovených otvorů nebo úpravy okrajových oblastí polovodičových desek. Na základě náhradního obvodu solárního článku je posouzen význam sériového, paralelního elektrického odporu a dalších prvků. Podobně důkladně je diskutována otázka materiálové náročnosti zejména aplikace stříbrné pasty při vytváření vodivých pásků a jejich geometrie. Pro posouzení kvality jednotlivých technologických operaci a strukturálních řešení jsou popsány a vybrány adekvátní diagnostické prostředky (měření kontaktních odporů, optická měření, měření při záblesku atd.). Cíle práce (šest bodů) jsou uvedeny na str. 53 a jsou vcelku disertabilní. Všechny body jsou zaměřeny na optimalizaci „předních„ kontaktů křemíkových solárních článků a to z hlediska efektivního využití selektivních technologických procesů, chemické deposice Ni a nového návrhu způsobu zesílení kontaktů. Za významný cíl považuji návrh nové technologie článku a ověření jeho elektrických a mechanických vlastností. Použité metody zpracování vytýčených úkolů odpovídají uvedeným cílům a vědeckému charakteru práce. Metodika řešení využívá důkladné rešerše, analýzy fyzikálních jevů a odpovídajících modelů pro vyhledání stěžejních prvků a parametrů solárního článku. Následuje návrh řešení a nových technologických postupů. Výsledky disertace jsou uvedeny v druhé části písemné práce (str. 54 až 95) a tvoří jádro práce. V popsané oblasti vykonal autor velké množství teoretické i experimentální práce. Vědecký přínos práce spatřuji především v přípravě technologie a realizaci nového křemíkového článku, který využívá zesílení sběrných elektrod pomocí Ni vrstvy a Cu vodičů. Systematicky jsou studovány a popsány jednotlivé technologické operace následně elektrické parametry. Použitý princip je předmětem jednání o právní ochranu. Vědecký přínos obsahují také další části týkající se aplikace laserových technologií a realizace vrtaných pokovených otvorů mezi přední a zadní stranou substrátu. Dotazy a připomínky: 1. Proč je označen zkrat čelní a zadní strany jako zkrat emitoru a báze? 2. Vysvětlete zavedení pojmu „penetrační hloubka“ v daném konkrétním případě. 3. Popište možnosti automatizace sítotisku (práce uvádí ruční zpracování). 4. Vysvětlete význam „ kontaktní žíhání“ (jedná se o žíhání kontaktů?) 5. Proč mají vodiče v novém uspořádání větší šířku? 6. Proč se nepoužívá vodič s obdélníkovým průřezem? 7. V práci by bylo vhodné doplnit aktuální informaci o původních článcích v zahraničních časopisech nebo knihách. Závěr: Doktorská práce Ing. Jiřího Hladíka má velmi dobrou kvalitu, splnila vytýčené cíle, jak po věcné tak i formální stránce v plném rozsahu. Výsledky práce rozšiřují dosavadní poznatky v oblasti technologických procesů přípravy křemíkových solárních článků, přináší nová efektivní řešení techniky kontaktování. Oceňuji skutečnost, že jsou tyto výsledky využívány bezprostředně v průmyslu. O tom svědčí řada citovaných publikací. Předložená disertační práce dokládá, že je autor schopen samostatné vědecké činnosti a že splňuje požadavky příslušných odstavců zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Práci doporučuji k obhajobě. V Praze dne 20. 5. 2013 Doc. Ing. Vladimír Myslík, CSc.

Navrhovaná známka

eVSKP id 61156