CHLUMSKÁ, J. Studium interakcí protonizovaných aminokyselin s nízkomolekulárním hyaluronanem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

V bakalářské práci se studentka Jana Chlumská zabývá interakcemi nízkomolekulárního hyaluronanu (HA) a aminokyselin s důrazem na aminokyselinu lysin. Tato práce navazuje na předešlé práce studentů s rozšířením poznatků pro nízkomolekulární hyaluronan a využití metody dynamického rozptylu světla (DLS). Dalšími již zaběhnutými metodami byly viskozimetrie, konduktometrie a měření pH. Pro posílení interakcí byly aminokyseliny protonizovány minerální kyselinou, a to jednak úplně, tak do pH roztoku HA. Teoretická část je poměrně dostačující, nicméně větší důraz by zde měl být kladen na vzájemné interakce HA a nabitých amfifilních látek a zhodnocení dosavadních zkušeností s aminokyselinami. U některých výsledků z DLS chybí více opakování pro zvýšení reprodukovatelnosti, resp. statistické váhy naměřených dat. Zajímavé by byly i výsledky viskozimetrických měření vzorků s aminokyselinami protonizovanými do pH roztoku HA. Parametry z DLS měření jako dVol nebo dint nejsou úplně správně vysvětleny. Není také příliš šťastné začínat větu symbolem (viz. dint str. 32). U výsledků pro řadu HA-lys měřenou při pH roztoku hyaluronanu by byla potřeba hlubší diskuse a analýza rozdílu ve srovnání s řadou obsahující plně protonizovaný lysin. Je třeba si rovněž uvědomit, že plocha píku intenzity rozptýleného záření sice může něco vypovídat o procentuálním zastoupení částic o určité velikosti, ale mezi těmito údaji neexistuje vždy přímá úměra. Některé částice (větší) totiž mohou vykazovat vysokou intenzitu rozptylu a přitom mít nízké zastoupení v disperzním systému. Ačkoliv studentka vynaložila jisté úsilí ve vypracování této práce, nemohl jsem být s jejím celkovým přístupem vždy úplně spokojen. Zejména se jednalo o pozdní zpětnou vazbu a zasílání naměřených výsledků až po opakované výzvě. Studentka se také během práce v laboratoři dopouštěla občasných větších chyb a vzájemná komunikace nebyla vždy jednoduchá. Přesto se jí podařilo odevzdat práci v odpovídající kvalitě, a proto její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „B – velmi dobrým“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Využívání konzultací při řešení práce B
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalina, Michal

Předložená bakalářská práce se zabývá vysoce aktuálním tématem zaměřeným na modifikaci hyaluronanu pro případné užití pro nosičové systémy cílených léčiv. Cílem práce bylo studium interakcí hyaluronanu s vybranými aminokyselinami (lysin a 6-aminokapronová kyselina). Ke studiu interakcí byly zvoleny metody měření pH, vodivosti, viskozity a dynamického rozptylu světla. Členění práce na kapitoly se jeví jako logické a navazující. Jako drobný nedostatek považuji spojení seznamu zkratek a seznamu symbolu do jedné kapitoly. Literární rešerši v teoretické části bakalářské práce hodnotím jako zdařilou. Mám pouze výtky k používání citací. Někdy i poměrně dlouhé části textu neobsahují žádnou citaci, pak to vypadá, že jde o názor studentky, o čemž v některých případech pochybuji. Rovněž pokud studentka používá obrázky převzaté z jiné literatury (např. Obr.2; 3; 6…), titulek obrázku by měl obsahovat citaci zdroje. Také by bylo vhodné používat více odborných zdrojů literatury místo citací www stránek. V textu dále chybí citace literárních zdrojů 19 až 22 a dále zdrojů 24, 25, 28 až 31. Z formálního a typografického hlediska hodnotím práci až na pár drobností jako zdařilou. Poměrně úsměvný je překlep roku vydání práce v úvodní citaci. Rozsah experimentů odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Okomentování výsledků měření je občas poměrně stručné, zejména v případě výsledků z DLS. Popsané závěry práce jsou srozumitelné a budou jistě sloužit jako základ dalšího navazujícího výzkumu. Předloženou bakalářskou práci hodnotím stupněm B a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41568