BÖSERLOVÁ, J. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Studentka pracovala průběžně, reagovala na připomínky vedoucího práce, k řešení problémů přistupovala aktivně. Poněkud složitá a namáhavá cesta byla ukončena dobrým výsledkem. Mým úkolem je zhodnotit způsob, jakým byl projekt vytvořen a jak o něm byl jeho autor schopen uvažovat a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Klein, Pavel

Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby části zahrady nazývané Holandská a pomerančová, bezprostředně přiléhající k formální části barokní Květné zahrady v Kroměříži (památka na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). V rámci řešeného území autor svůj návrh koncipuje podél dvou uskočených os, které nepovažuje za stěžejní princip a tento názor rozvíjí. Návrh se obrací k historickému členění areálu na pět částí, tak aby poměry stran byly v harmonickém poměru. Autor vytváří pomocí různých povrchů, flóry a drobných prvků architektury různé prostory. Negativní aspekt návrhu vidím v abstinenci sjednocujícího principu. Návrh vytváří výtvarnou koláž povrchů a částečně prostorů. Nevyváženě působí některé navržené prvky (dřevěné pódium, umělý kopeček). Formálně působí navržený rastr větrníků v Holandské zahradě. Dispozice objektů jsou provozně vyhovující. Lehce a čistě působí navržený pavilon galerie a restaurace. V projektu je vhodně navrženo propojení tématických zahrad s Květnou zahradou s vazbou na komunikační síť Květné zahrady. Nezajímavý se jeví průchod mezi hospodářskou částí zahradnictví. Diskutabilní je umístění bufetu u králičí jamky. Detail řešený v projektu neobsahuje kóty, nejasné je ukončení podhledu v prostoru interiéru nad nosníkem, nedostatečné je zateplení základového pasu a střechy. Není řešeno zastínění JZ fasády restaurace. Grafické ztvárnění projektu je na úrovni. Autor vytváří různé "prostory" pomocí výtvarných principů při nichž navržené objekty vytváří jen pozadí k tématickým zahradám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 22917