PLUCNAROVÁ, L. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Koncept, založený na přepisu špalírových stěn, lze hodnotit kladně. Provedení konceptu vlastním návrhem je zdařilé, pochybnosti však vyvolává masivní deska zastřešení nového objektu, která až příliž vymezuje "stavební" objekt ze struktury stěn, oslabuje koncept. Grafické provedení je kultivované. Otázky a náměty k obhajobě: Zdůvodněte návrh skladby detailní konstrukce na terénu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 obvyklý, odpovídající úrovni bakalářské práce
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Suchánek, Radek

Předpolí Květné zahrady, bylo vždy místem doplňujícím vlastní formální část zahrady. To však neznamená absenci výrazných kompozičních a výtvarných prvků, poskytujících zcela svébytný charakter jednotlivým částem. Některé části snad v naší fantazii mohou působit až surrealisticky, například Králičí kopeček jako by vypadl z Alenky. Takto interpretovaný předprostor se rázem stává místem plným tajů . Zahrada jako fyzická interpretace světa, abstrahovaná autorkou do linií a bodů, je základním motem a cestou k porozumění autorčina tvůrčího záměru. Tuto svoji koncepci se snaží rozvíjet v severní části, jež je tvořena liniemi objektů a keřů na jedné straně a na straně druhé uzavřenými a polouzavřenými prostory, tvořenými keři. Tyto dva kompoziční prvky jsou od sebe odděleny prázdnem - záhony s květinami. Lineární objekty slouží jako obslužné prostory obsluhující kavárnu, výstavní prostory, posluchárnu a knihovnu. Toto je zcela zřejmý a výrazný prostorový a funkční koncept. Osobně bych byl důslednější v prostorové interpretaci konceptu. Přesněji mi vadí příčná zeď, oddělující výstavní prostory a posluchárnu, která jde proti smyslu konceptu. Je také otázkou jestli přikrytí těchto lineárních objektů tak masivní deskou, jež rázem tyto linie uzavírá do krabice je vhodná? O kvalitách oněch uzavřených prostor můžu pouze spekulovat, ale lze si je představit jako příjemné pokojíky vyplněné uměním, jak naznačuje autorka. V jižní části řešeného území se autorka rozhodla pro vytvoření výrazné linie směřující k barokní voliéře, umístěné na "ostrově". Toto je zcela nová kompoziční koncepce, kterou by autorka měla osvětlit, neb zavádí do prostoru jednu z nejdelších nepřerušených linií. Cesta je lemována skleníky, jež mají každý jiný směr sklonu střechy, i když by logicky měli mít stejnou orientaci? Následuje stromořadí jež je narušeno dvojicí oblouků, mající připomínat králičí kopeček. Osobně bych byl pro architektonický čin typu: kopec ano či ne, než poněkud banálně působící oblouky. Obslužné prostory jižních partií jsou umístěny do objektů jež jsou integrovány do vlastní zdi vymezující zahradu. Toto řešení je bezpochyby citlivé a podnětné. Vlastní řešení rekonstrukce vstupních objektů kolem Čestného dvora je dokumentováno pouze v půdorysech. Můžu tedy pouze konstatovat, že autorka se rozhodla minimálně zasahovat do původních konstrukcí, do kterých umísťuje nové funkce. Zvolila formu výstavby nových příček a stěn. Nevím zda jsou tyto nové struktury postaveny do kontrastu (materiálového či barevného), či se přiklánějí materiálově a barevně ke starému zdivu... atd. Závěrem bych chtěl konstatovat, že práce působí kultivovaným dojmem a i přes mnohé otázky ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B velmi dobře
Architektonické řešení C dobře
Provozní řešení B velmi dobře
Technicko konstrukční řešení B velmi dobře
Formální úroveň B velmi dobře
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22988