KYNČLOVÁ, I. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Práce Ivany Kynčlové je neokázalým, avšak invenčním a citlivým vstupem moderní architektury do historického prostředí Květné zahrady. Za zdařilé považuji umístění a dispoziční řešení návštěvnického centra umožňující jeho využití i pro separátní akce se samostatným, odděleným vedlejším vstupem. Návrh zahrady ve stylu "čtyři živly" je zde celkem opodstatněný, má svoji logiku i půvab. Dispoziční řešení provozů v budovách kolem čestného dvora je logická a nemá kolizní místa, obsahuje však jisté typologické nedostatky (vložená schodiště) Svoji eleganci má i návrh hospodářského skleníku, který půdorysem odkazuje na tvarovou bohatost sousední barokní zahrady a současně umožňuje diverzifikaci vnitřního provozu. Otázky a náměty k obhajobě: - pohovořte podrobněji o zásazích do stávajících konstrukcí ve vstupním objektu - jakým způsobem se zakreslují v půdorysech klenby ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Studentka přistupovala ke zpracování svědomitě a metodicky správně - poznání místa z autopsie, studium podkladů, zadání úkolu, hledání inspirace a vlastní návrh. Pracovala systematicky, soustavně, s přiměřeným počtem konzultací. Práci odevzdala včas, v požadovaném rozsahu a hloubce zpracování. Domnívám se však, že pro výkon své profese v budoucnu bude potřebovat trochu více průraznosti.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Vojtová, Lea

Práce studentky Ivany Kynčlové je velmi kultivovaně a přehledně zpracovaná. Přístup studentky k obnově historického prostoru je citlivý a invenční, vychází z původní kompozice předpolí Květné zahrady, využívá stávajících objektů a vhodně je dotváří. V návrhu využívá působivých výrazových prostředků, pracuje se světlem, barvou a komponovaným prostorem. Připomínky k řešení: Urbanistické řešení: návrh neobsahuje základní návaznosti, pouze informuje o lokaci řešeného území ve struktuře města. Chybí alespoň základní informace o možnosti přístupu, příjezdu a parkování. Dispoziční a konstrukční řešení: " vstupní objekt je umístěn ve stávajícím historickém objektu. Na výkrese 1. NP chybí návaznost na okolní úpravy a objekty skleníků, orientace ke svět. stranám je patrná pouze z celkové situace. Chybí řezy a pohledy, nejsou zřejmé zásahy do stávajících konstrukcí stavby. Přes to, že jsou asi minimální, řešení obsahuje některé nejasnosti. Například: na nově navržené schodiště chybí vstup, dva stupně na podestě a šířka stupně 25 cm(zjištěno odměřením), nelze považovat za vhodné řešení. Uzavření vstupu na schodiště není možno řešit bezprostředně před nástupním stupněm. Prostor schodiště není uveden v legendě místností. Půdorys přízemí stávajícího stavu objektu nemá řádně zakreslené klenby a jejich sklopený průběh. Např. u lunet, záklenků a klenebných pasů. " návštěvnické centrum - provoz restaurace nemá žádný sklad ani prostor pro obaly a odpadky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B velmi dobře
Architektonické řešení A výborně
Provozní řešení B velmi dobře
Technicko konstrukční řešení B velmi dobře
Formální úroveň B velmi dobře
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22963