MÁŠOVÁ, L. Snímání EMG a jeho hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Slečna Lenka Mášová měla za úkol ve své bakalářské práci rozebrat problematiku snímání EMG a jeho hodnocení. Zaměřit se měla především na snímání spontánní aktivity při proměnném izometrickém zatížení a měla také hodnotit rychlost šíření vzruchů v nervové soustavě. Měření prováděla na řadě dobrovolníků. Pro ni to především znamenalo se velmi dobře seznámit s přístrojovou technikou pro snímání EMG ( selektromyografem), s jeho všemi funkcemi a i možnostmi vyhodnocování nasnímaného signálu. To samo o sobě znamenalo mnoho hodin strávených u přístroje. Navíc pak také navštívila FN Brno, kde si na příslušné klinice doplnila poznatky o elektromyografii a jejím využití v rutinním provozu. Dále pak to znamenalo připravit si metodiku vlastního měření tak, aby výsledky získané z dobrovolníků byly srovnatelné. Slečna Mášová zadání splnila. V průběhu získávání dat pro svoji bakalářskou práci projevila zcela mimořádnou aktivitu. Po formální stránce nelze předložené práci nic vytknout. stejně tak je ji nutno pochválit za využití literatury. S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti doporučuji bakalářskou práci slečny Lenky Mášové k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Studentka v předložené práci seznamuje čtenáře s možnostmi měření funkčnosti nervových drah a se snímáním svalové aktivity při změnách izometrického zatížení. V teoretické části studentka srozumitelně seznamuje čtenáře se způsoby šíření akčního potenciálu nervovými drahami. V práci objasňuje elektrofyziologii nervového systému a jeho anatomií. Dále je v práci přehledně popsána stavba svalu a je zde detailně vysvětlena inervace svalových partií a elektrofyziologie řízení svalů. Součástí teoretické části práce je také popis elektromyografu. Celkový přehled teoretických poznatků působí uceleným dojmem a reflektuje svědomitý přístup k práci. Praktickou část práce uvozuje srozumitelný protokol měření, vhodně navržený pro standardizaci měření. Data byla změřena na rozsáhlém souboru 32 pacientů, což zvýraznilo serióznost následného vyhodnocení dat. Analýza je korektní, a doplněná o vysvětlující pasáže a případné podmínky měření, které by mohly měření limitovat. Práci uzavírá výčet faktorů, ovlivňujících výsledek analýzy, jenž zvyšuje relevantnost měření, a seznam postižení nervů, které lze diagnostikovat. Odborná úroveň práce poukazuje na odpovědný přístup studentky, a jedinou výhradou, kterou k práci mám, je snížená grafická úroveň některých obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 39555