ZOUHAR, F. Návrh konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student pracoval iniciativně a s nadprůměrnou motivací. Jeho práce se zabývala konstrukčním návrhem, výrobou, modelováním a návrhem výkonové elektroniky. Nad rámec definovaného zadání diplomové práce se věnoval dalším úkolům potřebným k úspěšnému dosažení cíle a také působil jako vůdčí osobnost skupiny tří studentů, kteří společně na projektu pracovali. Výsledkem práce studentského týmu je funkční nestabilní vozidlo, které bude dále používáno ve výuce, vědecké práci a při propagaci ÚMTMB, FSI a VUT.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krejčí, Petr

Diplomant se ve své prácí zabývá návrhem konstrukce, řízení a elektroniky pro balancující vozidlo. Celý projekt je týmovou prací 3 studentů, kde pan Zouhar plnil kromě jiného i roli vedoucího týmu. Měl tedy na starost nejen svůj podíl na vývoji uvedeného vozidla, ale navíc dohlížel a koordinoval práci celého týmu. Z povahy projektu se jedná o multidisciplinární problematiku. V první části práce se student zabývá rešerší nestabilních vozítek, kde se komerčně prodávané vozítko segway stalo i inspirací této práce. V další části je rozebrána struktura práce na projektu s definováním konkrétních úkolů jednotlivých členů týmu. Další část práce se zabývá již konstrukčním návrhem vozítka a to nejdříve v testovací podobě vyrobené z dostupných dílů s nenáročnou konstrukcí a snadnou výrobou. Toto vozítko bylo určeno pro testování a ladění elektroniky a řízení. Následuje kapitola, zabývající se konstrukčním návrhem výsledné verze vozítka. Kapitola je doplněna ukázkou výkresové dokumentace ve formě příloh. Poslední tři kapitoly práce se zabývají tvorbou simulačního modelu vozítka, návrhem řídících algoritmů vozítka pro řízení v klidové poloze a při jízdě a návrhem výkonové elektroniky pro řízení stejnosměrných motorů, návrhem nabíječky akumulátorů a návrhem elektroniky pro úpravu palubního napětí. Práce je psána přehledně a srozumitelně s minimem překlepů a gramatických chyb. Studen musel prokázat nadprůměrné znalosti v oblastech simulace, řízení a regulace, návrhu elektroniky a v neposlední řadě i v oblastech konstrukčního návrhu. Celkové množství a kvalita odvedené práce výrazně převyšuje rámec diplomové práce a svědčí o mimořádných schopnostech studenta při řešení mechatronických problémů. K formální stránce práce mám drobné výhrady a to: • Pro zlepšení orientace v psaných rovnicích by bylo vhodné uvést přímo pod rovnicí význam použitých symbolů a veličin • Některým grafům chybí popis os • Místo slovního popisu konstrukce by bylo vhodnější do DP umístit raději obrázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33817