FIALA, L. Vývojové trendy leteckých lopatkových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Cílem bakalářské práce bylo identifikování možností zlepšování parametrů leteckých lopatkových motorů a zhodnocení výhod a nevýhod předpokládaných inovací. Autor ve své práci dokázal stanovené cíle splnit. Vzhledem k šířce celé problematiky se autor zaměřil na představení nejperspektivnějších inovací, které jsou v současnosti zkoumány. Předložená práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, má vyváženou strukturu a přehledně popisuje hlavní rysy jednotlivých koncepcí s uvedením jejich výhod a nevýhod.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klement, Josef

Zadání je poměrně obtížné, protože vyžaduje dobrou znalost konstrukce a principů práce daného typu motorů. K obsahu práce: Historický přehled je vzhledem k zaměření práce zbytečný - na druhé straně zcela chybí popis funkce některých základních částí proudového motoru, tj. vstupní soustavy, turbíny a výstupní trysky. Rovněž chybí základní schema a popis funkce dvouproudových a turbovrtulových motorů, tj. motorů o jejichž vývojových trendech se dále v práci pojednává. Vlastní vývojové koncepce jsou popsány vcelku vyčerpávajícím způsobem v kap.5, 6 a 7. Pro úplnost by bylo vhodné uvést i snahy o využití biopaliv v provozu leteckých motorů. Formální stránka práce: Po gramatické stránce je úroveň slabší. Projevuje se také slabší úroveň teoretických znalostí - např. popis Braytonova cyklu začíná stlačením na kompresoru a končí expanzí na turbíně, chybí definice některých důležitých parametrů (např. obtokový poměr, hmotnostní tok, měrný tah), nepřesné definice (tepelná účinnost na s.8, tah na s.5 - není uvážena rychlost letu) špatné jednotky pro měrnou spotřebu na obr.4, neúplný seznam zkratek atd. Práce Luboše Fialy jako celek má požadovanou úroveň, splňuje zadání a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37399