ELIÁŠ, F. Návrh a nasazení informačního systému pro správu hardware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nguyen, Filip

Cílem předkládané diplomové práce bylo navrhnout a naplánovat nasazení informačního systému pro správu hardware ve společnosti Red Hat Czech s.r.o. Předložená diplomová práce se sestává z 6 kapitol. V úvodních dvou kapitolách autor uvádí čtenáře do problematiky a definuje cíle práce. V 3. kapitole provádí odborný diskurz v oblasti návrhu a nasazení informačních systémů a formálně definuje existující modely. Kapitoly 4-5 tvoří jádro diplomové práce, kde autor analyzuje a navrhuje řešení informačního systému. Tyto dvě kapitoly tvoří hlavní přínos autora v dané oblasti. Provedená analýza vedla k reálné implementaci systému, což chápu jako důležitý důsledek práce. Jako pozitivní v práci také hodnotím, že autor popisuje ekonomické koncepty na vhodné úrovni abstrakce, srozumitelné i pro osobu bez ekonomického vzdělání. Velkým překvapením pro naši organizaci byla užitečnost využité metodiky HOS, která nám pomohla identifikovat netriviální potřeby, které bychom jinak opominuli. Dále pro nás byla velmi přínosná analýza rizik a její grafické znázornění (Obrázek 19). Kladně také hodnotím využití tabulek v textu, které jsou přehledné a informačně přínosné. Mezi nedostatky řadím fakt, že některé obrázky nejsou ve vektorové formě. Například hned obrázek 1 nepůsobí dobře v tištěné formě. Podobně špatně čitelné jsou diagramy aktivit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63024