SURYNEK, J. Využití umělé inteligence na finančních trzích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

CSc, Pavel Sklenář,

1. Cíle diplomové práce a vymezení problému Cílem práce je popis principů neuronových sítí, vytváření modelů neuronových sítí a možnosti využití modelu jako nástroje pro predikci a rozhodování na finančních trzích. 2. Postup řešení a použité metody V úvodu práce (3. kapitola) je uvedena charakteristika a analýza společnosti, která bude výstupy diplomové práce využívat. Teoretické základy práce, tj. neuronové sítě, kapitálové trhy, predikce a analýza vývoje, jsou velmi dobře objasněny ve 4. kapitole. V této části je rovněž vysvětlen simulační nástroj Matlab (s knihovnou Neural Networks Toolbox), který autor zvolil pro návrh, vytvoření, trénování, modelování a vizualizaci neuronových sítí. Analýza problému a výběr modelovacího nástroje je popsán na výborné úrovni a svědčí o tom, že se autor dobře orientuje v problematice. 3. Vlastní návrh, interpretace výsledků simulace a vyvozené závěry Praktická část práce (5., 6. kap. a příloha) obsahuje návrh nelineárního autoregresního modelu neuronové sítě. Autor přehledně popisuje návrh několika verzí modelu a proces vlastního modelování. Diplomant analyzuje výsledky simulačních testů na predikci cen ropy. Popis je vhodným způsobem doplněn vizuálními výstupy a vlastními závěry s uvedením možností dalšího postupu s cílem získání optimálních výsledků. 4. Praktická využitelnost výsledků Využití výsledků modelování autor navrhuje pro společnost, která může naznačeným způsobem zhodnotit volné finanční prostředky. 5. Závěr Z hlediska logické struktury práce by snad bylo vhodnější zařadit 3. kapitolu za stěžejní teoretickou část. Práce je srozumitelná, použitá terminologie, odborná jazyková a grafická úroveň je na velmi dobré úrovni. Informační zdroje jsou uvedeny podle zavedených norem. Diplomant splnil plně stanovené cíle a zadání. Práce má velmi dobrou úroveň, vyhovuje požadavkům na diplomovou práci a je prakticky využitelná, může být dobrým podkladem pro rozhodování investorů, jak a zda využít volné finanční prostředky. Při komplexním posouzení práce navrhuji hodnotit diplomovou práci známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49301