UHROVÁ, P. Analýza a návrh elektronického obchodu firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Zuzana

Diplomová práce byla přes svou obsáhlost a náročnost připravena přehledně,srozumitelně a metodicky.Diplomantka prokázala znalosti, návyky i předpoklady pro práci v oboru.Práce má dobrou odbornou úroveň, vycházející z poznatků čerpaných z vhodně zvolené literatury. Odbornosti práce přidává i fakt, že v práci aplikuje poznatky získané studiem. Jazyková, stylistická i formální úprava bez výhrad. Předložené řešení se může stát podkladem pro další odbornou diskusi na dané téma. Cíl práce byl splněn. Projekt hodnotíme stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holásková, Petra

"V práci bylo dosaženo stanovených cílů. Je zřejmé, že autorka práce je do problematiky společností ""Vinařství Josef Uher"" hluboce zapojena a mohla tak objektivně posoudit přínos e-commerce pro tuto firmu. Je nutné se zamyslet nad tím, zda přínosy e-shopu v oblasti vinařství splní teoretické předpoklady autorky i v praxi, což by mohlo být předmětem budoucí analýzy."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63034