MINDA, J. Korozní ochrana hořčíkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmrzlý, Martin

Student prokázal při řešení bakalářské práce mimořádně zodpovědný a vyspělý přístup. Teoretickou část zpracoval velmi pečlivě a důkladně. V její první verzi bylo obsaženo velké množství informací, které uváděli práci i do širších souvislostí. Tyto pasáže, stejně jako příliš detailní popis některých teorií koroze byly s ohledem na požadavky kladené na bakalářské práce vyřazeny. Rešerše byla provedena velmi detailně, s důrazem na současné výsledky pracovních skupin, zabývajících se obdobný mi tématy jinde na světě. Student provedl velké množství experimentální práce, při níž projevil hluboké porozumění danému tématu a vytvořil značné množství velmi hodnotných výsledků. Je třeba vyzdvihnout, že práce je napsána v češtině, a to na gramaticky velmi vysoké úrovni, ačkoli tento jazyk není studentovou mateřštinou. Drobné výtky mohu vyslovit ke studentově prvotní práci s informacemi. Pro studenta bylo místy obtížné rozlišit důležitost jednotlivých nashromážděných informací pro vlastní práci a jevil značnou tendenci ve své práci uvést úplně vše, co se k daným tématům dozvěděl. Po upozornění ze strany vedoucího potom místy nastal problém s vytříděním podstatných informací. To však jen potvrzuje studentovu snahu o co nejkomplexnější uchopení problému. Drobné formulační chyby jak v teoretické, tak v diskusní části práce lze naprosto oprávněně omluvit faktem, že se jedná o studentovu prvotinu. Práce má vysokou formální i obsahovou úroveň a hodnotím ji tedy stupněm A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ptáček, Petr

Bakalářská práce student Jozefa Mindy pojednává o alternativním postupu povrchové úpravy hořčíkových slitin pasivací v tavenině tetrafluoroboritanu sodného, který významný způsobem zlepšuje vlastnosti konverzních povlaků, zkracuje čas potřebný k jeho vytvoření a celkově zjednodušuje proces pasivace. Práce tak má výrazný aplikační potenciál. Rovněž kvalita naměřených dat a jejich diskuse je na vynikající úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 58859