JONÁŠ, P. Návrh střednědobého investičního portfolia podniku v podmínkách soudobého českého finančního trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cíle práce jsou dobře vymezeny, z čehož následně vyplývá logická struktura celé práce. Metodologie je na vyhovující úrovni. Diplomant v práci prokázal schopnost logického myšlení dobrou znalost řešené problematiky. S jeho závěry vcelku souhlasím. Otázka k obhajobě: 1/ Jak jste dospěl k názoru, že na ekonomiku ČR má vedle ekonomiky EU nejsilnější vliv ekonomika USA?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselá, Lucie

Práce je zpracována na velmi dobré úrovni, autor prokázal znalost a prostudování dané problematiky. Je zde patrný přínos pro praxi v podobě zpracovaných návrhů a doporučení. Aplikace zvolených metod se jeví jako správná. Autor prokázal zájem o řešené téma a jeho zaujetí prostředím finančních trhů. Představené závěry a doporučení jsou srozumitelné s možným využitím v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63043