LUKEŠ, P. Návrh počítačové sítě multifunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Práce na profesionální úrovni dotažená do realizovatelného projektu. Nemám doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Steidl, Jaromír

Práce je souhrným návrhem počítačové sítě pro dva rozdílné subjekty v jednom objektu. Práce si vytyčuje přesné cíle, které plní. Z hlediska hodnocení mě jako projektanta jednodušších sítí je teoretická část zpracována velice zdařile a kromě několika malých nedostatků plní funkci knihy - základy pro projktanty datových sítí. Návrh je realizován dle stanovených požadavků. Jedinou nelogickou věcí pro mě je umístění datového uzlu bytu do skříně datového uzlu firmy, která je umístěná v prostorách firmy. Celý návrh počítačové sítě odpovídá stupni dokumentace: Realiazační dokumentace stavby. Technicky ho ale nedosahuje, protože výkresy půdorysu nejsou technickými výkresy a chybí technická zpráva. I když jsem v práci nalezl několik pravopisných a stylistyckých chyb je práce velice zdařilá a na velice vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63095