HAVLÍČKOVÁ, B. Efektivní financování podnikatelské činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Boušková, Štěpánka

Bakalářská práce obsahuje dobře propracovanou analytickou část, návrhová část mohla být více detailnější. Proto pokládám následující otázky: V návrhové části doporučujete zavedení faktoringu a outsourcingu do společnosti KORADO, a.s. 1) Zjišťovala jste konkrétní podmínky faktoringu na českém trhu a vyhodnotila jste výhodnost zavedení faktoringu pro tuto společnost? 2) Uveďte konkrétní možnosti snížení nákladů zavedením outsourcingu včetně propočtu úspory nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mrázková, Zuzana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37384