DOLEČEK, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: jak je řešena problematika bezpečnosti dat

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Junga,, Ing Filip

Tématem této závěrečné práce je posouzení informačního systému firmy a návrh změn. S tématem koresponduje i cíl práce. Práce je členěna do třech částí s logickou stavbou a strukturou. V teoretické části autor čerpá z více odborných zdrojů, které jsou citovány dle normy ČSN ISO 690 a snaží se o porovnání názorů jednotlivých autorů na danou problematiku. V druhé části práce autor systematicky analyzuje vybraný podnik a jeho současný stav. Zde je patrná znalost prostředí společnosti a spolupráce se zaměstnanci při hodnocení IS. V poslední části autor uvádí vlastní návrh na zlepšení situace, kde porovnává výhody a nevýhody u jednotlivých variant a na jejich základě doporučuje vhodné řešení. Autor prokázal v praktické části své práce schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Obsah závěrečné práce se shoduje s názvem práce. Cíl práce, byl definován srozumitelně a považuji ho za splněný. Jednotlivé kapitoly jsou proporční a mají logickou návaznost. Formální náležitosti a vnější úpravu považuji za splněné. Co se týče grafů, obrázků a tabulek jsou v práci umístěny logicky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 58625