NOVÁKOVÁ, M. Bělehrad - Dunaj - Sáva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Diplomová práce Michaely Novákové nabízí svěží a promyšlený koncept revitalizace bělehradského nábřeží. V úvodní studii autorka přímo na místě nasbírala a následně analyzovala rozsáhlé množství informací, na nichž vystavěla solidní základ pro zvolenou lokalitu, koncept i dílčí architektonické řešení. Empatie, citlivost a schopnost řešit téma s tvůrčí pokorou se projevilo v celkovém návrhu i dílčím detailu zvoleného objektu. Fenomén vody, neustálé změny či pomíjivosti v kontrastu ke stále rozdíraným jizvám lidské nenávisti a intolerance; optimistická víra v porozumění, spolupráci a odpuštění. Práci s potěšením doporučuji k obhajobě. Otázky a náměty k obhajobě: - objasněte tematické členění a možnosti jedn. expozic/dílen

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování zodpovědný, svědomitý, pečlivý s velkou dávkou zájmu a osobního nasazení
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Bahna, Ján Miloslav

AKTUÁLNOSŤ TÉMY A ZÁMERU DIPLOMOVEJ PRÁCE Diplomantka si vybrala náročnú a širokú tému urbanizácie nábreží Belehradu. Jej hlbší vzťah a poznanie problémov balkánskych štátov chcela pretaviť do symbolického návrhu na zlepšenie prostredia bývalého hlavného mesta Juhoslávie. Téma „Riverfrontov“je vysoko aktuálna. Celý svet kultivuje a hľadá riešenia pre nábrežia svojich riek, ktoré sú ústrednými urbánnymi fenoménmi miest. Mestá vznikali pri riekach, na ich brehoch. V Belehrade je to ešte aktuálnejšie, pretože mesto leží na sútoku dvoch riek Sávy a Dunaja. Mesto je po rozpade Juhoslávie a vojnových konfliktoch v deštruktívnom stave. Pôvodné socialistické koncepcie mesta potrebujú korekcie infraštruktúry. Súčasné požiadavky na mesto sú podstatne vyššie, ako za Titovej Juhoslávie. Nábrežie Sávy je využívané pre celomestskú rekreáciu. Dunajské nábrežie je však torzom so zbytkami priemyselných fragmentov. Práve dunajské nábrežie je potrebné kultivovať, aby sa zlepšila kvalita centra mesta. Tento fragment centra mesta, ako strategický prvok si vybrala diplomantka pre rozvinutie svojich ideí obnovy mesta. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU, VSTUPNÉ PODKLADY Spracovanie urbanizmu Belehradu si vyžadovalo poznanie a preštudovanie množstva materiálu, ktorý často ani v našich mestách nie je možné získať. Tu je potrebné vyzdvihnúť diplomantkinu prácu v štádiu analýz. Pozná dejiny bývalej Juhoslávie, dejiny mesta, pozadie balkánskych vojnových konfliktov. Uvedomuje si globálny záujem o dianie a sféry vplyvu na Balkáne. V prieskumoch sa zameriava na sociologický proces vzťahov medzi jednotlivými národmi. Definuje jazvy mesta, ktoré chce vo svojom návrhu symbolicky zaceliť. NÁVRH URBANISTICKÉHO KONCEPTU Diplomantka si v analýzach definovala tri najvýznamnejšie jazvy, ktoré v dl´žke 10 km prebiehajú mestom. Tieto jazvy má zadefinované v piatich lokalitách. Súvisia s nábrežiami Sávy i Dunaja. Ich revitalizácia v nadväznosti na mestské centrum vytvára predpoklady pre pritiahnutie mesta k riekam. Urbanistický koncept diplomantky rozvíja prepojenia kultúrneho i spoločenského centra mesta s nábrežnými pásmi. Symbolicky chce spojiť štáty bývalej Juhoslávie v komplexe mierového centra, kde by sa spracovávali spoločné projekty smerujúce k novej forme kooperácie. V spolupráci bývalých národov Juhoslávie bez etnickej a konfesiálnej nenávisti vidí nádej pre zlepšenie ich hospodárskej a ekonomickej situácie. ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT Urbanistická koncepcia symbolického mierového centra vrcholí vo vlastnom objekte Mierového centra situovaného na nábreží Dunaja. Objekt vo forme roztrhnutého objektu symbolicky vyjadruje Jugonostalgiu. V centre budú sústredené inštitúcie organizujúce projekty spolupráce bývalých štátov Juhoslávie v umení, kultúre a médiách. Objekt je architektonicky i stavebne zodpovedajúco zdokumentovaný. Vyjadruje ideu zlomeného štátu, ktorý hľadá možnosti nadväzovania nových vzťahov. Vo vizualizáciách je čitateľná táto jeho idea s priestorovým i materiálovým pôsobením. PRÍNOS DIPLOMOVEJ PRÁCE Diplomová práca presiahla rozsah tradičných zadaní. Priniesla komplexný názor na súčasnú situáciu Juhoslávie po jej rozpade. Je hľadaním riešenia pre mesto, ale aj pre celú Juhosláviu a jej národy. Diplomantka sa pokúša nájsť riešenie v sociologických otázkach, urbanistickej koncepcii až po architektonický návrh objektu Mierového centra. HODNOTENIE Práca podáva komplexný pohľad na problematiku mesta Belehrad v kontexte s jeho situovaním v juhoslovanskom a balkánskom teritóriu. Pre jej hlbokú analýzu, rozsah dokumentácie a vysoko humánne myšlienky ju hodnotím A – výborne

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 38836