EGNEROVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce studentka pracovala samostatně. Na str. 53 má chybně zakomponovány hodnoty u ukazatele úrokového krytí při výpočtu IN 05.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šabatka, Juraj

Práce má kvalitní teoretickou část, kladně hodnotím také předmět analýzy - autorka si zvolila společnost, která dodává do problémového odvětví stavebnictví. Odvětvová data dává autorka do souvislosti s finanční situací společnosti. Oceňuji praktické návrhy k vylepšení vedení účetnictví a reportingu, které mohou přispět k lepšímu fungování společnosti. Vlastní část je detailní, doplnil bych ji však o zevrubné zasazení finanční analýzy do reálií skupiny Onduline a také diskuzi různých pohledů vlastníků/managementu na řízení čistého pracovního kapitálu – k tomuto směřují moje otázky viz. níže.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 54548