POSPÍŠIL, A. Klasifikace akustických signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Atassi, Hicham

Zadání bylo splněno. Práce je napsána přehledně a srozumitelně. Škoda, že student nevyzkoušel další metody které lze použit pro řešení této problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Bakalářská práce má nevhodně zvolené téma. Téma je značně široké a nekonkrétní, dle mého názoru příliš náročné na rozsah a hloubku potřebných vstupních znalostí, které student v rámci bakalářského studia nemůže získat. Náplní bakalářské práce měl být mimo jiné návrh metody, která bude vstupní signál zařazovat do předem definovaných tříd. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni, v práci je občas použit nevhodný způsob značení os grafických závislostí (např. obr. 2.4., v popisu os se neuvádí současně jednotka a funkční závislost, kterou graf popisuje). Z věcného hlediska kladně hodnotím studentovu schopnost pracovat s informačními zdroji a informace z nich získané velmi dobře deklaruje v kapitolách, které se věnují teoretickému rozboru jednotlivých metod, které hodlá student použít. Výčet literatury je na bakalářskou práci poměrně obsáhlý a je pracováno s aktuálními zdroji. Po tomto teoretickém úvodu téměř okamžitě následuje část, která popisuje výsledky experimentu, které student prováděl, jak sám uvádí, s převzatým softwarovým vybavením. Výsledky experimentu jsou popsány poměrně dobře a zhodnocení je provedeno na odpovídající úrovni. V práci však zcela chybí část, která by popisovala postup řešení, která by reflektovala požadavek zadání, týkající se návrhu metody, popis způsobu řešení a vhodnost zvolených postupů. V práci je pouze uvedeno grafické rozhraní "programu", který student zřejmě považuje za výsledek své práce. V práci není uveden žádný obvyklý způsob popisu, který by jasně deklaroval a představil jeho funkcionalitu. Prakticky tedy není možné z textu práce usoudit, jak bylo postupováno, proč bylo tak postupováno, není tedy možné hodnotit, zda bylo postupováno správně. Z tohoto pohledu se pak práce jeví stručná a dokumentace práce je neúplná. Pokud by bylo zadání formulováno tak, že se jedná pouze o experimentální ověření již existujících metod a jejich následné srovnání, není práci prakticky co vyknout. Vzhledem k tomu, že se student musel zorientovat v poměrně náročné problematice, hodnotím tuto práci známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 21548