DUŠEK, J. Návrh laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Student vypracoval svou práci v rámci týmové spolupráce 2 studentů, kde měl na starosti spíše hardwareové vybavení projektu. Ve finální části projektu však pracoval samostatně. Během práce vyžadoval poměrně detailní konzultace. V práci využil již dříve vyvinutý hardware (výkonový zesilovač a mechanické uspořádání systému) a matematický model systému. Nově musel zvládnout použití Real Time Toolboxu s kartou MF624 a inkrementálními čidly. Nově také musel zvládnout návrh stavového regulátoru. Zařízení nakonec předvedl v chodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Grepl, Robert

Předložená bakalářská práce pana Duška se zabývá praktickou realizací známé úlohy řízení inverzního kyvadla. Téma práce považuji, vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, za poměrně náročné. Student musel zvládnout mimo otázku modelování také práci s IO kartou, RT Toolboxem a v neposlední řadě použít stavový LQ regulátor. Z textu i přiloženého videa je zřejmé, že zadání práce bylo splněno. K vypracování mám následující připomínky: 1) Nejdůležitější připomínka se týká týmové práce s p. Rýcem. V jeho práci se vyskytuje celá řada shodných pasáží a částí (popis modelu, odvození pohybových rovnic, návrh regulátoru) - v podstatě se jedná o klíčové části práce. Je zřejmé, že oba pánové pracovali v týmu, ale v práci tento fakt bohužel nikde není zmíněn, což považuji za závažné. Z textu práce není zřejmý konkrétní přínos studenta. 2) v práci je několik překlepů (str. 20) a nevhodně použitých výrazů ("nejoptimálnější", "planetární převodovka","poziční regulátor"). 3) Příloha 14 není totožná v textu a elektronické podobě na CD. 4) Na obr. 2.4. je uvedena závislost statické síly pohonu na vstupním napětí, která odpovídá rovnici: Moment = cphi*I = cphi*(U/R). Tato závislost je dále uvažována i při pohybu vozíku, což ovšem není správně. Autor zanedbává dva členy rovnice DC motoru: L*di/dt (což je přípustné) a cphi*omega (což není nepřípustné). Přes uvedené poznámky a výtky hodnotím práci vzhledem k její povaze a náročnosti jako velmi dobrou - pokud ovšem student uspokojivě zodpoví uvedenou otázku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 22156