MIKULA, V. Aplikace LED pro signalizační a osvětlovací účely v dopravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápela, Jiří

Diplomová práce naplňuje body zadání pouze částečně. Hlavnímu cíly, využití LED v drážní dopravě a souvisejícím aplikacím, se student věnuje pouze okrajově. Podstatná část diplomové práce je naopak zcela zbytečně podrobně zaměřena na souhrn aplikací v silniční dopravě, ze kterých mělo být pouze vycházeno pro možná řešení svítidel pro drážní signalizaci a vnější osvětlení vlaků. Náznak vlastního přínosu a sledování cílů práce daných zadáním je pouze na 6 stranách. Přístup studenta k řešení byl sice přiměřeně zodpovědný, avšak jeho zájem byl zaměřen pouze na rešerši dostupných informací, bez snahy o vlastní přínos. Formální a grafické zpracování je až na méně závažné nedostatky na dobré úrovni. S ohledem na uvedená dílčí hodnocení doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 20/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
56

Posudek oponenta

Baxant, Petr

Tématika diplomové práce je zaměřena na zajímavou oblast aplikace světelné techniky a to konkrétně v dopravě pro osvětlování světlomety automobilů a signalizační účely s využitím luminiscenčních zdrojů LED, které se v současné době dynamicky rozvíjejí. Dle zadání měl student popsat požadavky na světelné vlastnosti svítidel v dopravě, popsat parametry LED a následně se zaměřit na dopravu železniční, kde měl řešit problematiku návěstních svítidel a svítidel pro vnější osvětlení vlaků vč. návrhu čelního světlometu. V první části práce se student zaměřil na světlomety automobilů a jejich různé konstrukce. I když je tato část poměrně obsáhlá, postrádám zde informace požadované v osnově zadání - a to požadavky na světelné vlastnosti. Student uvádí obrázky s odkazem na literaturu, která tyto informace neobsahuje (Obr. 2-2, Obr. 2-5, Obr. 2-6, Obr. 2-7). U převzatých informací nezhodnotil pravdivost informací - např. na obr 2-7 uvedená teplota vlákna halogenové žárovky je evidentně chybná. V práci jsem nenašel jediný obrázek, který by student alespoň překreslil, vše je pouze kopie z jiných zdrojů, což snižuje celkový příspěvek studenta k práci. Nevím, zda se vůbec měl student tématikou automobilového osvětlení zabývat, když návazná tématika byla zaměřena na drážní dopravu. O parametrech LED jsem podrobnější informace nenašel, uvedené informace jsou velice povrchní a určené spíše pro laickou veřejnost. Zcela chybí alespoň jeden katalogový list konkrétního typu, měly být uvedeny alespoň ukázkové charakteristiky vyzařování, parametry měrného výkonu, parametry napájení. Výrobci uvádějí celou řadu názorných charakteristik těchto zdrojů, v práci se neobjevila prakticky žádná. Co se týká tématiky drážních svítidel a jejich návrhu, jedná se opět o diskuzi nebo možná rozšířením diskuze o možném návrhu svítidla převzatý z literatury. Postrádám studentův přínos k problematice, není vůbec patrné, co vlastně student sám dělal. V práci je řada nedostatků, celkově působí nekoncepčně, bez jasného vytyčení cíle jednotlivých kapitol a jeho dosažení. Jako příklad lze uvést např. kapitolu 5.1, kde je uvedena tabulka 5-2 (mimochodem nejen chybně popsaná pod tabulkou, ale i se zcela nesmyslným popisem). V tabulce se objevuje pojem Bod vnitřního úseku, ale nikde jsem se nedozvěděl, co to vlastně znamená. Rád bych, aby student toto u obhajoby podrobněji vysvětlil. Na obrázku 5-2 pak student uvádí blíže nespecifikované oblasti barevných souřadnic a vůbec nevysvětluje, k čemu obrázek vlastně slouží. Text k popisu výběru dané svítivé diody považuji za absolutně nesrozumitelný. V práci je řada dalších nesrovnalostí: Str. 17 - průměr vlákna žárovky 14 mm? Str. 17, 2. řádek - světlo žárovky je podobné dennímu světlu? na téže straně - proč je zde uvedena konstrukce klasické žárovky pro všeobecné osvětlování? Tato konstrukce se značně liší od automobilových žárovek. Str. 24, kap. 2.1.4.1, první odstavec - vůbec nic neříkající text - hovoří jen o tom, co LED není. Str. 25 nahoře - hovoří zde o vyzařování v IR spektru a jeho možné transformaci do viditelného - to fyzikálně nemožné kvůli nižší energii IR záření než viditelného světla. Str. 27 - energetická účinnost LED podobná jako u zářivek - v reálu není pravda. Práci doporučuji přepracovat dle požadavků zadání a pokynů vedoucího.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 8/20
Odborná úroveň práce E 27/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 22584