POUCHLÝ, V. Slinování pokročilých keramických materiálů s využitím vysokoteplotní dilatometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Maca, Karel

Diplomová práce Bc. Václava Pouchlého řeší problematiku využití teoretického modelu slinování nazvaného Master Sintering Curve. Student v rámci řešení své práce velmi dobře zvládl všechny potřebné teoretické (literární rešerše z anglicky psané literatury, matematické výpočty a jejich programování), experimentální a vyhodnocovací znalosti a dovednosti. Veškeré práce prováděl samostatně a zodpovědně. Některé výsledky získané v rámci této diplomové práce jsou natolik zajímavé, že budou využity pro publikování v některém odborném keramickém časopise. Program na konstrukci Master Sintering Curve, který byl v rámci této práce vytvořen, bude běžně využíván ve výzkumné práci Odboru keramiky a polymerů, stejně jako je tomu u programu na zpracování dilatometrických dat, vytvořeném v rámci bakalářské práce tohoto studenta. Oba tyto programy významným způsobem šetří čas při vyhodnocování dilatometrických měření a přispívají k větší úrovni interpretace získaných výsledků. S přístupem Václava Pouchlého k řešení práce, s výsledky této práce a jejím zpracováním jsem byl velmi spokojen, a proto navrhuji hodnocení A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cihlář, Jaroslav

Diplomová práce Václava Pouchlého, Bc. vypracovaná pod vedením doc. Macy, se zabývá dilatometrickým studiem slinování pokročilých keramických materiálů na bázi oxidů Al a Zr. Cílem práce bylo ověření modelů slinování, zejména modelu Master Sinering Curve (MSC) a jeho využití pro stanovení celkové aktivační energie slinovacího procesu. Přínos práce vidím právě oblasti týkající se stanovení aktivační energie slinování což je „věčné téma „ keramické vědy. Práce má velmi dobrou grafickou úroveň a je napsána srozumitelnou češtinou. Obsahuje sice drobné chyby, jako jsou překlepy a nepřesnosti, ale ty nesnižují kvalitu práce. Práce má klasickou strukturu: po úvodní části obsahující přehled současného stavu studované problematiky následuje experimentální část, výsledky a diskuse a závěr doplněný referencemi. Práce má logické dělení a srozumitelnou strukturu a nemám k ní z tohoto pohledu žádné připomínky. Závěr: Diplomant Václav Pouchlý samostatně a srozumitelně zpracoval přehled současného stavu problematiky, provedl značné množství experimentů, zpracoval výsledky přesným a originálním způsobem a v diskusi presentoval kritické zhodnocení hodnot aktivační energie stanovené metodou MSC. Jeho úsilí a výsledky hodnotím velmi pozitivně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 22158